شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بررسي "مديريت يكپارچه روابط عمومي جديد و همه جانبه نگري" در كنفرانس روابط عمومي
شنبه، 30 آذر 1398 - 08:08 کد خبر:41126
مديريت يكپارچه روابط عمومي در معناي پارادايمي خود ناظر بر الگوواره دو فضايي است كه ريشه در 1) روابط عمومي چهره به چهره و فيزيكي و 2) روابط عمومي هوشمند، مجازي و رقومي دارد كه يك نوع عملكرد فرامحلي، جهاني و ادامه دار و در عين حال منعطف براي متمايل به بي نهايت تغيير را ظرفيت سازي مي كند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| فهم مديريت يكپارچه روابط عمومي جديد مستلزم فهم ظرفيت هاي جديد روابط عمومي در كنار ظرفيت هاي پيش يني روابط عمومي و در عين حال باز مهندسي روابط عمومي بر مبناي تغيير در نظام هاي مديريت و بوجود آمدن روش هاي مديريت جديد و همچنين توجه به انسان جديد در پرتو تحولات شناختي و عملكرد جامعه انساني است.


روابط عمومي از يك ارتباطات و حوزه عمل داخلي و يك دايره ارتباطات و عمل خارجي كه تنظيم كننده ارتباطات و امور داخلي و خارجي سازمان است، برخوردار مي باشد.


قيد "يكپارچه" در اينجا اشاره به ابعاد به هم پيوسته روابط عمومي و تبديل شدن اين دانش و مهارت مهم به يك ظرفيت چند رشته اي و چند مهارتي و در عين حال برخوردار از پيوستگي، نظامند بودن و معطوف به اهداف متعالي سازماني مشخص و همچنين معطوف به تامين استاندارد و تقويت نام نماي سازمان است.


"جديد بودن " نيز در روابط عمومي جديد هم اشاره به تحول فنآورانه در كار روابط عمومي يا روابط عمومي در بستر رقومي (ديجيتال) دارد كه ماهيت منعطف براي متمايل به بي نهايت تنوع و تكثر در توليد و توزيع محتوا و خدمات روابط عمومي است و هم ناظر بر روش هاي جديد و به هم پيوسته روابط عمومي درون يك سازمان و در ارتباط با ساير سازمان ها و نوعي غير مركزي شدن "عمليات روابط عمومي" يا شكل گيري مفهوم "روابط عمومي براي همه"، "روابط عمومي همه جا حاضر " و "روابط عمومي 24 ساعته" است.


مديريت يكپارچه روابط عمومي در معناي پارادايمي خود ناظر بر الگوواره دو فضايي است كه ريشه در 1) روابط عمومي چهره به چهره و فيزيكي و 2) روابط عمومي هوشمند، مجازي و رقومي دارد كه يك نوع عملكرد فرامحلي، جهاني و ادامه دار و در عين حال منعطف براي متمايل به بي نهايت تغيير را ظرفيت سازي مي كند.


تعريف لايه هاي عملياتي روابط عمومي بر بستر "نظام اطلاعات جغرافيايي " سازمان، دايره نظامند و بزرگي از داده هاي مكان مبنا همراه با اتصال خدمات هوشمند را فراهم مي كندكه نوع موثري از خدمات يكپارچه روابط عمومي جديد را رقم مي زند. در عين حال با رويكرد مديريت يكپارچه روابط عمومي جديد، مديريت روابط عمومي در كاربردهاي متفاوت فضاي اول و دوم عملكرد پيدا مي كند كه در ايجا بر هفت محور موثر تاكيد مي شود:


1) مديريت ارتباطات انساني، نهادي و ملاقات ها
2) مديريت اخلاق حرفه اي، مسئوليت اجتماعي و صيانت از فرهنگ و ارزش هاي سلامي
3) مديريت امور ، اطلاع رساني، رسانه اي و رسانه هاي اجتماعي سازمان
4) مديريت خدمات نرم افزاري و الكترونيك
5) مديريت آموزش و رفتار سازماني
6) خود پژوهشي و دگر پژوهي سازمان
7) مديريت ارتباط با مردم و همسايگان
8) مديريت ارتباطات بين المللي و جهاني سازمان


تعالي، نشاط و كارآمدي سازمان ارتباط تنگاتنگي با كيفيت كار روابط عمومي و حوزه اختيارات روابط عمومي سازمان ها دارد. تفاوت فاحشي بين "روابط عمومي براي همه" با "روابط عمومي براي سطح بالاي سازمان" وجود دارد كه در مديريت موثر و يكپارچه، روابط عمومي موضوع توجه و به حساب آوردن همه كاركنان و ذي نفعان سازمان، خصوصا توجه ويژه به حاشيه نشين هاي سازمان، ناتوانان جسمي و اقليت هاي قومي و ديني، نقش تعيين كننده اي در شكوفائي، موفقيت و تعالي سازماني دارد.


بر اين اساس در مديريت يكپارچه روابط عمومي جديد، هم جانبه نگري، نگاه چند وجهي و چند رشته اي و توجه به همه عناصر سازمان از اهميت راهبردي برخوردار است.

 

در اين نوشتار رويكرد "دانش يكپارچه" مسير را براي مديريت روابط عمومي مبتني بر بهره گيري از همه ظرفيت هاي دروني و بيروني سازمان در لايه هاي مختلف با تاكيد بر "همه جانبه نگري" را هموار مي كند.
 

 

گفتني است شانزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط عمومي ايران با رويكرد "ايده پردازي" و "تجربه محوري"، 15 و 16 ديماه سال جاري در تهران برگزار مي‌شود.
 
 بدون ترديد برگزاري و موفقيت كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران بدون بهره مندي از تجربه ها و ايده هاي ناب شاغلان روابط عمومي امكان پذير نيست. به همين دليل دبيرخانه كنفرانس، آموزش مهارت هاي كاربردي را در قالب ارايه ايده ها و الگوهاي كاربردي و جديد در دستور كار خود قرار داده است.
 
 براي نخستين بار "كرسي تخصصي رويازي روابط عمومي ايران" به همت موسسه كارگزار روابط عمومي همزمان با شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران براي جمع آوري، بررسي و بهره برداري از ايده هاي برتر تاسيس مي شود.
 
 در رويداد تجربه محور كنفرانس روابط عمومي ايران، به بررسي آخرين ايده ها و آموزه‌هاي موفق شاغلان روابط عمومي پرداخته مي شود. در اين كنفرانس، تجربه‌ها و ايده هاي ناب شاغلان روابط عمومي با شركت كنندگان به اشتراك گذاشته مي‌شود.‌
 
 اگر در سازمان و شركت تان در حوزه روابط عمومي، كارها و ايده هاي ناب داريد، آن را در قالب قوانين، شرايط و كاربرگ طراحي شده به نشاني الكترونيكي دبيرخانه كنفرانس ارسال نماييد.
 
 همچنين همزمان با شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران (ICPR1398)، دو كارگاه تخصصي با موضوع "ارتباطات بصري" برگزار مي شود تا سطح دانش و تجربه حرفه اي شاغلان روابط عمومي را در رابطه با طراحي معاصر و شيوه هاي ارتباط تصويري بهبود بخشد.
 
 كاربردهاي ارتباطات بصري اكنون در همه حوزه هاي روابط عمومي بويژه روابط عمومي ديجيتال، وارد دوره رشد و گسترش پايدار شده و اين كارگاه به عنوان يك رويداد مهم به بررسي جهان "ارتباطات بصري و كاربردهاي آن در روابط عمومي" مي پردازد.
 
 علاقمندان جهت حضور در اين كنفرانس، جشنواره و كارگاههاي آموزشي‌ مي‌توانند با مراجعه به سايت هاي www.irancpr.ir، www.shara.ir يا تماس تلفني با شماره هاي 88617576 و 88617577 نسبت به كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام اقدام نمايند.