شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : يك خبر خوب/ تشكر
شنبه، 23 آذر 1398 - 10:07 کد خبر:41075
دولت سوئد براي شهرونداني كه خون اهدايي شان باعث نجات يك نفر بشود تكست خبر تشكر مي فرستند.

دولت سوئد براي شهرونداني كه خون اهدايي شان باعث نجات يك نفر بشود تكست خبر تشكر مي فرستند.