شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ارتباطات درون سازماني چيست؟
یکشنبه، 24 آذر 1398 - 08:05 کد خبر:41072
ارتباط درون سازماني مي تواند در جهات مختلفي حركت كند و در طبيعت خود رسمي يا غير رسمي باشد. راه آن مي تواند رو به بالا، رو به پايين، افقي يا مورب باشد. شبكه هاي اجتماعي كمك مي كنند الگوي ارتباطي در سازمان ها ايجاد شوند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| ارتباطات درون سازماني مي تواند در جهات مختلفي حركت كند و در طبيعت خود رسمي يا غير رسمي باشد


ارتباط درون سازماني به تبادل اطلاعات بين دو يا بيشتر از دو نفر يا گروه در يك سازمان گفته مي شود كه باعث ايجاد درك و احساس مشترك مي شود.


"ارتباط عمودي شامل ارتباط رو به پايين و ارتباط رو به بالا است. هدف ارتباطات رو به پايين، هدايت، آموزش، درخواست اطلاعات، ابلاغ دستورات مقام مافوق به زيردستان مي‌باشد. هدف اصلي ارتباطات رو به بالا اين است كه اطلاعاتي درباره سطوح پايين تر سازمان به مقامات بالاتر سازمان برساند كه شامل ارائه گزارش، پيشنهاد، اداي توضيحات و يا درخواست هاي مختلف است.


در ارتباط رو به بالا هر گاه زير دست دريابد كه سرپرست نسبت به پاره اي اطلاعات واكنش منفي از خود بروز مي‌دهد، آن گاه در ارسال آن اطلاعات امساك كرده و يا آنها را تعديل مي‌كند. در ارتباط رو به پايين هرگاه مديران از دادن اطلاعات واقعي و كافي به كاركنان خودداري كنند، كاركنان اعتماد خود نسبت به آنها را از دست داده و نمي‌توانند پاسخ هاي صحيحي به پيام هاي ارتباطي آنها بدهند و اين امر باعث ايجاد تنش هايي در سازمان مي‌شود. نتايج تحقيقي كه درباره اهميت ارتباطات عمودي در سازمان انجام شده نشان مي‌دهد كه دو سوم ارتباطات مديران با كاركنان ارتباطات عمودي است." (abasaltian.com)


ارتباط رو به بالا وقتي اتفاق مي افتد كه كارمندان سطح بالا با كارمندان سطح پايين ارتباط برقرار مي كنند. ارتباط رو به بالا معمولا شامل پيامهايي درباره چگونگي انجام كار، اهداف اجرايي، تصديق سياست ها و چگونگي وضعيت سازمان و شركت مي شود.


ارتباط رو به بالا زماني اتفاق مي افتد كه كارمندان داراي مرتب پايين تر با كارمنداني كه مراتب بالاتر دارند ارتباط برقرار مي كنند. ارتباط رو به بالا به مديران كمك مي كنند چك كنند كه زيردست هاي آنان اهداف و دستور عمل هايشان را در مي يابند.


همچنين مديران مي توانند بفهمند چالشها و شكايتهاي كارمندان چيست و با دادن شانس اظهار خود و پيشنهاداتشان بين آنها پذيرش و تعهد ايجاد كند.


ارتباط افقي زماني اتفاق مي افتد كه كارمندي با كارمند هم سطح خود از لحاظ رتبه سازماني معاشرت مي كند. معمولا مديران براي انجام كارهاي خود بر يكديگر تكيه مي كنند.


براي اينكه آنها بتوانند منابع و گردش كار را مبادله كنند، ارتباط برايشان ضروري است. اگرچه ارتباط افقي بين دوستان اتفاق مي افتد همانند تمام ديگر بخشهاي ارتباط درون سازماني، بهتر اين است كه حرفه اي رفتار شود و از كلمات مقابله اي و زبان بدن منفي استفاده نشود.

 

"معمولا شبكه ارتباطي افقي داراي الگويي از جريان كارها در يك سازمان است كه بين اعضاي يك گروه، اين گروه و گروههاي ديگر و بين اعضاي دواير مختلف برقرار مي‌شود. هدف ارتباطات افقي ايجاد هماهنگي و حل مسائل از طريق كانال مستقيم در سازمان است."

ارتباط مورب زماني اتفاق مي افتد كه كارمندان در طول دپارتمان ها و رتبه ها ارتباط برقرار مي كنند. ارتباطات رسمي، موثق و داراي ضمانت اجرايي هستند. اين ارتباطات مي توانند سربالا، سرپايين، افقي يا مورب باشند. كانالهاي ارتباطات رسمي معمولا شامل نوعي ارتباط مكتوب مي شوند كه باعث ايجاد ثبت دائمي مبادله مي شود. ارتباط رسمي معمولا دقيق برداشت مي شود.

 

"ارتباط مورب هنگامي صورت مي‌گيرد كه افراد در سطوح مختلف كه رابطه گزارش دهي مستقيم ندارند، با يكديگر ارتباط برقرار كنند."

 

 


 

 


ارتباط غير رسمي شامل هر چه مي شود كه رسمي نيست.


ارتباط غير رسمي شامل شايعه و پاسخ دادن به سوال كارمند ديگر درباره چگونگي انجام كاري مي شود.


ارتباط درون سازماني مي تواند در جهات مختلفي حركت كند و در طبيعت خود رسمي يا غير رسمي باشد. راه آن مي تواند رو به بالا، رو به پايين، افقي يا مورب باشد. شبكه هاي اجتماعي كمك مي كنند الگوي ارتباطي در سازمان ها ايجاد شوند.

 

شبكه اجتماعي يعني دسته اي از روابط بين مردم از طريق دوستي، فاميلي، كار يا روابط ديگر.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)