شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نكاتي سودمند در مورد روابط مطبوعات/7
سه شنبه، 5 آذر 1398 - 12:33 کد خبر:40847
به طور‌كلي در روزنامه دو فرد مهم حضور دارند.مدير تجاري و سردبير. مدير تجاري، اعتبار، گردش پول و خبر و جنبه‌هاي تجاري را مديريت مي‌كند. سردبير در تمام بخش‌ها به جز تبليغات حضور دارد. جهت شكايت كردن، به ناشر مراجعه نكنيد، هم چنين به سراغ كسي كه در بخش تجاري روزنامه كار مي‌كند نرويد.تماس گرفتن با دفتر روزنامه

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| 1. به طور‌كلي در روزنامه دو فرد مهم حضور دارند.مدير تجاري و سردبير. مدير تجاري، اعتبار، گردش پول و خبر و جنبه‌هاي تجاري را مديريت مي‌كند. سردبير در تمام بخش‌ها به جز تبليغات حضور دارد. جهت شكايت كردن، به ناشر مراجعه نكنيد، هم چنين به سراغ كسي كه در بخش تجاري روزنامه كار مي‌كند نرويد.


2. معمولا رهبران بخش هيئت تحريريه شامل سردبير، دبير مديريتي (managing editor ) (كسي كه در ارتباط با اخبار روزانه است)، دبير خبري (كسي كه مسؤل خبرهاي داخلي و خارجي و هم چنين متن‌ها، تيترها و آماده سازي براي چاپ است) و city editor است. عناوين، متفاوت و متنوع هستند اما شما ممكن است تنها با صحبت با يك يا چند نفر از آن‌ها به نتيجه برسيد.


3. خبرنگاران تحت رهبري و نظارت سردبيران هستند. با خبرنگاري كه يك متن خلاف واقع تنظيم كرده تماس نگيريد. او بيشتر احتمال دارد كه متخلف باشد،به دليل اين كه ممكن است در صورتي كه هنوز ناپخته و كم تجربه است به ديگران اتكاء نكرده و كار خود را انجام دهد.


4. از نقش «نمايندگان دولت» (حاميان خوانندگان، دبير روابط عمومي، آقاي واسطه (Mr. Go- between )، دبير مرتبط با خوانندگان) اگر در روزنامه شما يكي از اين افراد وجود دارد غافل نباشيد. اجازه ندهيد عناوين شما را تحت تاثير قرار دهند؛ مگر آن كه شخصي از نظر رتبه و موقعيت فوق العاده باشد. نماينده دولت حامي خوانندگان نيست بلكه يك كارمند سازماني است كه با شما به طور غيرمنصفانه رفتار كرده است.


5. تعداد كمي از نمايندگان هستند كه ممكن است نسبت به ديگران مستقل‌تر باشند. آن‌ها ممكن است افرادي باشند كه از خارج سازمان به طور موقت وارد شده‌اند، مدت خدمت‌شان قراردادي است و در قراردادشان شرط مدت محدود ذكر شده كه امكان تجديد آن هم وجود ندارد. هر چند نمايندگان توسط مدير روزنامه‌ها انتخاب مي‌شوند، ممكن است در پيش‌فرض هاي ايدئولوژيكي مديريت سهيم باشند. يك نماينده دولت ممكن است آدم مؤثري باشد اما دوست شما نيست.


6. خلاصه اين‌كه با بالاترين مقام در قسمت تحريريه و نه در قسمت تجاري تماس بگيريد. چنين عمل كنيد، مگر اين كه مشكل‌تان با صحبت كردن با كسي پايين تر از سردبير اما بالاتر از خبرنگار حل شود. به خاطر داشته باشيد كه بايد مواظب و محتاط نسبت به هركسي كه در سازمان خبري با او سر و كار داريد، باشيد. اگر شانس داشته باشيد سازمان خبري از استاندارد اخلاقي خوبي برخوردار باشد، شما هيچ‌وقت پاي‌تان به آن‌جا باز نخواهدشد.

 

ادامه دارد

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)