شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سه تاثير و كارايي آينده نگري
چهارشنبه، 20 شهریور 1398 - 12:43 کد خبر:40122
گرچه هنوز پژوهش ها در مورد آينده نگري ادامه دارد، اما اگر چنين بينشي به بخشنده تر بودن، خرسندتر زيستن، و زندگي معنادارتر كمك مي كند، لزومي ندارد كه منتظر نتايج تحقيقات بيشتردر باره آينده نگري ماند. به عبارت ديگر بايد از هم اينك آن را آغاز كرد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| شمار رو به افزايشي از پژوهش ها نشان مي دهند، فكر كردن در مورد آينده زندگي را معني دارتر مي كند. البته اين امر تنها به خيالپردازي در مورد تعطيلات بعدي محدود نمي شود. بلكه سبب مي گردد مثلا از دهه ها پيش از فرارسيدن دوران بازنشستگي، براي آن طرحي كارا در نظر گرفت. كارشناسان مربوطه به چنين روند آينده نگري مي گويند. پژوهش ها نشان مي دهند، آينده نگري دست كم از چهار طريق به غني شدن زندگي در حال و آينده كمك مي كند.

ياري به گرفتن تصميمات محتاطانه تر
احتمالا يكي از اساسي ترين و مهمترين كارايي هاي آينده نگري كمك به تصميم در مورد چگونگي عملكرد است. زيرا تفكر در اين مورد كه آينده براي انسان چه ارمغاني به همراه خواهد آورد، به او ياري مي دهد در حال حاضر كدام راه را در پيش بگيرد. پژوهشگران به ويژه به روانشناسي روندي كه محرك تصميم گيري انسان در زمان حال جهت كسب دستاورد ارزشمندي در آينده است، علاقمندند. زيرا در مجموع مردم دستاورد هاي كوچكتر را كه زودتر مي توان به آنها دست يافت را به دستاوردهاي بزرگتر كه بايد براي رسيدن به آنها صبر كرد، ترجيح مي دهند و دسته نخست را برمي گزينند.

 

اين پديده تنزيل تأخير ناميده مي شود.اما در چندين پژوهش از جمله تحقيق به عمل آمده از سوي پژوهشگران بريتانيايي آشكار شده، كه اينگونه نيست كه مردم همواره چنين ترجيحي داشته باشند. كمااينكه آن دسته از افراد شركت كننده در اين تحقيق كه براي تصميم گيري به آينده فكر كردند، رفتارشان برخلاف پديده مورد اشاره بود. 

ايجاد انگيزه براي رسيدن به هدف ها
ديگر تأثير مهم آينده نگري ايجاد انگيزه براي رسيدن به هدف هاست. اما رابطه بين اين دو مقوله ساده نيست. كمااينكه از جمله كندوكاوهاي گبريل اوتينگن روانشناس آلماني و همكارانش نشان داده، كه چگونگي فكر كردن در مورد آينده دراين مورد تأثير تعيين كننده دارد. مثلا كساني كه در باره رسيدن به اهداف خود به شكلي مثبت خيالپردازي مي كنند، براي كسب اين هدف ها كمتر تلاش مي نمايند.

 

اما داشتن انتظارات مثبت نتيجه عكس دارد. كمااينكه دانشجوياني كه انتظارداشتند پس از خاتمه تحصيلات كار خوب و مناسب پيدا كنند، واقعا پيدا كردند. اما آنهايي كه تنها در باره چنين دستاوردي خيالات خوش در سر مي پروراندند، چنين توفيقي به دست نياوردند. به گفته پژوهشگران مربوطه بنابراين داشتن انتظارات مثبت به ويژه خوش بيني مي توانند، توانايي دستيابي به اهداف را افزايش دهند. اما خيالپردازي در باره آينده تأثير عكس دارد، و سبب كاهش احتمال رسيدن به هدف ها مي شود.

بهبود سلامت رواني
مارتين اسليجمن وماري روپكه از جمله كارشناسان مربوطه هستند كه به اين نتيجه رسيده اند، كه تصميم گيري و رسيدن به اهداف در بهبود سلامت رواني تأثير دارد. اين دو در كتاب خود زير عنوان آينده نگري انسان از جمله نوشته اند كساني كه با افسردگي دست و پنجه نرم مي كنند، اما در عين حال با تصميم گيري به اهدافشان دست مي يابند، راحت تر از اين عارضه خلاص مي شوند. زيرا افراد افسرده درمجموع آينده را منفي تر از كساني تصور مي كنند، كه دچار افسردگي نيستند. فراتراينكه مبتلايان احتمال مخاطرات را بيش از اندازه واقعي مي دانند، و در مورد آينده بدبين ترند.


بنابراين توصيه كارشناسان مربوطه اين است كه كساني كه در حال درمان و بهبودي از اينگونه ناراحتي هاي رواني هستند، در مورد آينده مطالب مثبت بنويسند. زيرا احتمالا اين كار كه نگارش آينده نگرانه نام دارد سبب ايجاد وضعيت مثب رواني، و در نتيجه تقويت روند درمان و بهبودي مي شود.
 
انسان را مهربان تر و بخشنده تر مي كند
چگونگي تفكر در مورد آينده تنها بر زندگي خود انسان تأثيرندارد. بلكه مي تواند، بر نحوه رفتارش با ديگران نيز مؤثر واقع شود. كمااينكه دست كم دو پژوهش نشان داده اند به تصوير كشيدن خود در حال كمك به ديگران، احتمال عملي كردن چنين تصويري را افزايش مي دهد. اين احتمال به ويژه زماني بيشتر مي شود، كه فرد تجربه اين را داشته باشد كه پيشترها كسي از وي تقاضاي ياري كرده باشد. 


همچنين كساني كه بيشتر در مورد پيامدهاي مثبت كمك به ديگران فكر مي كنند، برداشت دقيق تر و عملي تر در مورد تكرار چنين كاري در آينده دارند. مثلا پژوهشگران از ياري رسانندگان داوطلب به قربانيان طوفان كاترينا خواستند، به پيامدهاي كمكشان به اين قربانيان بينديشند. آنهايي كه چنين پيامدهايي را به تصوير كشيدند، مي خواستند درصورت وقوع بلايايي از اين دست در آينده، بيشتر به قربانيان آنها كمك كنند.


بنابراين گرچه هنوز پژوهش ها در مورد آينده نگري ادامه دارد، اما اگر چنين بينشي به بخشنده تر بودن، خرسندتر زيستن، و زندگي معنادارتر كمك مي كند، لزومي ندارد كه منتظر نتايج تحقيقات بيشتردر باره آينده نگري ماند. به عبارت ديگر بايد از هم اينك آن را آغاز كرد.
 

منبع: http://iranjavan.net