شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : گزارش ارزيابي چهاردهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي
دوشنبه، 11 شهریور 1398 - 01:29 کد خبر:40035
هيات داوران چهاردهمين دوره جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي ها ضمن تقدير از تمامي روابط عمومي هاي كشور كه با حضور خود در اين رقابت علمي و آموزشي شركت كرده و بر غناي آن افزودند، بر بهره گيري بيشتر روابط عمومي ها از تكنولوژيهاي نوين ارتباطي در مسير انتشارات مكتوب و الكترونيكي توام به آموزش هاي علمي و كاربردي در اين حوزه تاكيد مي نمايند.اشاره
چهاردهمين دوره جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي ها به همت انجمن متخصصان روابط عمومي و با مشاركت وهمراهي سازمان ها ودستگاههاي اجرايي دولتي وخصوصي و جمعي از اساتيد، مديران وكارشناسان روابط عمومي وبا پشتوانه اي از تجربه علمي و عملي چهارده ساله در 9 شهريورماه سال جاري (98) در مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار مي گردد. امسال بر پايه فراخوان انجمن متخصصان روابط عمومي بيش از 4100 اثر در33 شاخه فعاليتي از سوي دستگاههاي اجرايي وسازمان ها و شركت ها به دبيرخانه جشنواره واصل شد و از اين ميان، 239 اثر برگزيده شد. اين امر حكايت از استقبال چشمگير از جشنواره همچون سال هاي گذشته را داشت. همچنين برگزاري همايش تخصصي توليد محتوا وبرگزاري سه كارگاه آموزشي با عناوين: روابط عمومي و رويكردهاي نوين در توليد محتوا، مديريت رسانه هاي اجتماعي و مديريت رويدادهاي روابط عمومي در حاشيه جشنواره از ديگر برنامه ها را شامل شده است.

اهداف جشنواره

 - آشنايي با اصول و استانداردهاي نشرالكترونيك و مكتوب در روابط عمومي و ارائه آثار و تجارب موفق
- توسعه و ارتقاي سطح توانمنديها و مهارتهاي مديران و كارشناسان روابط عمومي در حوزه فعاليتهاي انتشاراتي
- فرهنگ سازي مناسب و تكريم و معرفي نخبگان و الگوهاي برتر در حوزه انتشارات
- تبيين نقش تكنولوژيهاي نوين ارتباطي و آموزشي در فرآيند انتشارات
- دستيابي به راهكارهاي مناسب براي اعتلا و ارتقاي نشر الكترونيك و مكتوب در روابط عمومي ها
- ايجاد فضاي رقابتي سالم و شور و نشاط علمي و تعامل بين متخصصان و كارشناسان اين عرصه
- فراهم شدن بستر مناسب جهت عرضه فعاليتهاي برتر و شاخص و تحرك بخشيدن به فعاليتهاي انتشاراتي به لحاظ كيفي و كمي

ارزيابي آثار انتشاراتي
بررسي آثار و مستندات رسيده به دبيرخانه جشنواره پس از تفكيك شاخه اي فعاليت، با صرف ده ها ساعت وقت كارشناسي ازسوي داوران جشنواره وتكميل فرم هاي ارزيابي به انجام رسيد. به اعتقاد داوران جشنواره امسال نيز همچون سال هاي گذشته عليرغم رشد كمي وكيفي و تنوع آثار نشر مكتوب و ديجتال، همچنان ضعف برنامه ريزي در فعاليت هاي انتشاراتي در روابط عمومي ها مشهود بود و نياز به برنامه ريزي به لحاظ توسعه كيفي توليدات محتوايي انتشاراتي و وجود خلاقيت و ابتكار بويژه درحوزه استفاده از تكنيك هاي جديد نشر الكترنيك در روابط عمومي ها احساس مي شود و در برخي از رشته هاي مورد ارزيابي متاسفانه آثار درخوري كه قابليت برتري و ارائه شدن به عنوان الگو را داشته باشند كسب نگرديد، در زيرتوضيحاتي مختصر از هر شاخه فعاليتي جشنواره و ارزيابي داوران در خصوص هر كدام از آنها پرداخته مي شود.

برنامه انتشاراتي
يكي از اقدامات زير بنايي براي ارتقاء سطح كمي وكيفي فعاليت هاي انتشاراتي در روابط عمومي، داشتن برنامه در اين حوزه است، اين برنامه مشخص خواهد كرد كه روابط عمومي در يك دوره يك يا چندساله در زمينه انتشارات مكتوب و الكترونيك چه برنامه ها و اقدامات را پيش بيني و به مرحله اجرا خواهد گذاشت، براي مثال چند عنوان و نسخه نشريه مكتوب و يا ديجيتالي و با چه موضوعاتي و براي كدام دسته از مخاطبان سازمان تهيه و منتشر مي سازد، يا چه كتبي را با چه موضوع و مضموني و با تيراژي آماده انتشار خواهد كرد و...


ارزيابي در اين بخش نشان داد همانطور كه اشاره گرديد، متاسفانه كمتر روابط عمومي آثار و مستنداتي دال بر اينكه فعاليت هاي انتشاراتي اش را براساس يك برنامه از پيش تعيين شده طراحي و اجرا كرده باشد را شاهد بوديم، لذا لازم است قبل از هر اقدامي روابط عمومي ها توليدات انتشاراتي شان را در راستاي برنامه اي جامع ومنطبق با سياست هاي سازماني تدوين نمايند.
 

انتشارات اصلي
كتاب

سازمان يونسكو كتاب را يك اثر چاپي صحافي شده‌ عنوان كرده است كه بيشتر از ۴۹ صفحه داشته باشد و مانند نشريات، تحت يك عنوان ثابت، به‌صورت دوره‌اي منتشر نشود، توليد وانتشار انواع كتاب در روابط عمومي ها اعم از كتب عملكردي يا آموزشي داراي كاربردهاي فراواني است.


داوران در اين بخش كتاب هاي ارسالي به دبيرخانه جشنواره را در مجموع با سطح مطلوبي از فرم شامل قطع، چاپ،ئنوع طراحي و محتواي خوب وتخصصي وعمدتا با رويكرد آموزشي ارزيابي كرده اند

نشريه داخلي
نشريه داخلي يا خبرنامه، مجلدي مكتوب يا ديجيتال است كه در سازمان‌هاي دولتي يا غيردولتي در زمينه‌هاي اخبار سازمان، مسايل آموزشي، فني و تخصصي، فرهنگي و سياسي و نظاير آن (مرتبط با سياست‌ها و وظايف قانوني و در محدوده فعاليت‌هاي سازمان) منتشر و به منظور اطلاع‌رساني، ايجاد ارتباط و همگرايي فكري و عملي بين مسئولان سازمان و كاركنان و جلب نظر و همكاري طرفين بين اعضاي سازمان توزيع مي‌شود. در اين بخش 7 شاخه فعاليتي (۱) سرمقاله، (۲) مقاله، (۳) گزارش، (۴) خبر، (۵) صفحه خوانندگان، (۶) مصاحبه و (۷) صفحه آرايي مورد ارزيابي داوران قرار گرفت. براساس ديدگاه داوران در اين بخش، درصدكمي از محتواي نشريات سازماني با اصول و فن حرفه اي در قالب هاي مطبوعاتي انتشار مي يابد. وجود خبر،گزارش و مصاحبه هاي غير استاندارد و نبود جذابيت هاي لازم در تيترزني، ليدنويسي، استفاده از عكس و... در اكثر آثار رسيده مشهود بود. درشاخه مصاحبه عدم طرح سئوالاتي كارشناسي وجذاب و وجود ضعف در نگارش وتنظيم مصاحبه هاي خبري قابل ذكر است. در سرمقاله و مقاله عدم توجه به مباحث روز و تحليل هاي كارشناسي و با رويكرد ژورناليستي را مي توان از جمله كاستي ها درآثار اين بخش هاعنوان كرد.

بروشور
بروشور عبارت از كتابچه يا مجلدي شامل مجموعه اطلاعات مختصر و مفيد در قالب نوشتار، تصوير و نمودار از معرفي و مزاياي يك طرح، فعاليت، خدمت و يا كالاست، روابط عمومي ها براي معرفي طرح هاي سازمان و طرح مباحث آموزشي از بروشور استفاده مي كنند.
ارزيابي در اين شاخه فعاليت توسط داوران حكايت از آن داشت، بروشورهاي متنوع از لحاظ طرح و رنگ و با كيفيت ومحتواي مناسبي از سوي روابط عمومي ها توليد و براي دبيرخانه جشنواره ارسال گرديده بود.

ويژه نامه
زماني كه شماره اي از يك نشرية ادواري (ماهنامه، فصلنامه و...) ويا خبرنامه اي به موضوع خاصي اختصاص يابد ويژه نامه تخصصي درآن موضوع مربوطه محسوب مي گردد. معمولا روابط عمومي ها در مناسبت هاي مختلف سال ويا براي موضوعات مهم سازماني از ويژه نامه استفاده مي كنند.


در اين شاخه داوران جشنواره شاهد ويژه نامه هاي درخور با طراحي مناسب و محتواي غني نبودند.

 

هنرهاي تجسمي/ بصري
پوستر
پوستر يك اثر چاپ وتكثير شده از يك موضوع ويا درباره يك رويداد است كه جهت اطلاع رساني به قشر گسترده اي از مخاطبان ارائه مي گردد. پوستر گونه اي ديگر از زير مجموعه هاي هنر گرافيك است با سابقه بسيار قديمي كه به نامهاي مختلفي از جمله: تخته اعلان، آفيش، پلاكارد، پلاكات، آگهي دستي، برگه نمايش، باسمه چوبي و جز اينها شناخته مي شد.


به عبارتي، پوستر نوعي اعلان خبري است براي بيان رويدادها در موضوعات مختلف كه معمولا براي نمايش بصورت عمودي طراحي مي شود و بايد ابعادش به گونه اي باشد كه از فاصله اي نسبتا كوتاه ديده شود. هر چند ممكن است به اندازه كارت پستال كوچك يا بيلبوردي در بزرگراه، بزرگ باشد. به هرحال پوستر در هر اندازه و شكل وظيفه انتقال اطلاعات را در كوتاهترين زمان دارد. اين ابزار رسانه اي و تبليغي در روابط عمومي ها بسيار مورد استفاده واقع مي شود و يك بخشي از وظايف اطلاع رساني از برنامه ها و رويدادهاي سازمان براي مخاطبان از طريق ابزار پوستر محقق مي گردد.


در اين بخش داوران انتظار ارسال پوسترهايي با طراحي جذاب تر و محتواي پركشش تري را از روابط عمومي انتظار داشتند.

اينفوگرافي
اينفوگرافيك، بيان ديداري چكيده يك موضوع يا مطلب به شكل عكس، نمودار، طرح و... است و عده‌اي اينفوگرافيك را نوعي نقشه مفهومي مي‌دانند كه از اين طريق ارتباط بين مفاهيم به زبان ساده‌تر و به شكل بصري نمايش داده مي‌شود. اينفوگرافيك، نگاره متن به شكل تصوير است. اين فن و قالب اطلاع رساني در سال هاي اخير در حوزه اطلاع رساني با استقبال و تاثير گذاري خوبي همراه بوده است و بسياري از اقدامات و خدمات در قالب طرح هاي اينفوگرافيكي به مخاطبان ارائه شده است.


در اين بخش روابط عمومي ها اقبال خوبي به توليد طرح هاي اينفوگرافيكي داشته اند، ولي تا رسيدن به طرح هاي استاندارد و جذاب نياز به آموزش بيشتري دارند. عدم رعايت ساختار اينفوگرافيك، عدم رعايت قوانين تهيه و توليد آثار اينفوگرافيك، نبود انسجام بصري به ويژه در مجموعه آثار يك سازمان، عدم استفاده مناسب از فونت و رنگ و گرايش به استفاده از تمپلت هاي آماده و نداشتن ايده پردازي و خلاقيت از جمله نقاط ضعف در اين بخش ارزيابي شده است.

عكس
عكس، ثبت لحظه‏ هاست. امروزه عليرغم پيشرفت قدرت فيلم و جذابيت هاي خاص آن، عكس همواره اهميت و كاربرد ويژه خويش را حفظ نموده، تا جايي كه به جرات مي توان گفت، عكس جز لاينفك توليد فيلم است و بدون آن به طور يقين فيلمبرداري دچار نواقص فاحشي خواهد شد. روابط عمومي ها از عكس استفاده فراواني مي كنند اما سوال اينجاست كه چه نوع عكسي بايد بيشتر مد نظر روابط عمومي قرار بگيرد. علاوه بر عكس صنعتي، عكاسي تبليغاتي و فوتوژورناليسم مهمترين گونه هاي عكس هستند كه مي توانند مورد استفاده روابط عمومي قرار بگيرند.


به اعتقاد داوران جشنواره بخش عكس با تنوع فراواني همراه بود از عكس هاي با كيفيت بالا وهنرمندانه تا عكس هايي كه هيچ پيام واثرگذاري بر روي مخاطبانشان ندارند. عدم توجه به عكس نوشت در بيشتر آثار ارسالي در اين بخش مشهود بود.

كاريكاتور
كاريكاتور نوعي نقاشي است كه سوژه دلخواه را به صورت مضحك و خنده آوري ترسيم مي‌كند. از طريق كاريكاتور و جذابيت هاي بصري كه به همراه دارد، مي توان بسياري از مفاهيم و پيام ها را در اين قالب جذاب و اثرگذار به مخاطبان منتقل كرد، ولي هنوز استفاده از اين قالب رسانه اي در روابط عمومي جايگاه خودرا پيدا نكرده و از طرفي نيازمند تربيت وآموزش كاريكاتوريست هاي حرفه اي مي باشيم.

رسانه هاي ديداري و شنيداري
فيلم هاي مستند
فيلم مستند شاخه اي بزرگ از صنعت تصاوير متحرك را شامل مي شود، اين نوع فيلم به منظور مستندسازي جنبه‌هايي از واقعيت ساخته مي‌شود. در ابتدا فيلم مستند، بر روي فيلم (نگاتيو) كه تنها وسيله موجود در آن زمان بود ضبط و پخش مي‌شد، اما امروزه شامل ويدئو و آثار توليدي ديجيتالي مي‌شود كه مي‌توان آن‌ها را مخصوص پخش ويدئويي به عنوان برنامه‌اي تلويزيوني يا براي نمايش در سينما ساخت. فيلم مستند را به عنوان «يك تكنيك فيلم‌سازي، يك سنت سينمايي و شيوه‌اي از تقابل با مخاطب كه دائماً در حال تحول است و هيچ مرزي نمي‌شناسد تعريف كرده‌اند. روابط عمومي ها براي مستند سازي طرح ها وپروژه هاي شاخص سازماني خود از اين نوع فيلم ها استفاده كرده و زمينه پخش وانتشار آن را از طريق رسانه تلويزيون فراهم مي آورند.

تيزر
تيزر يك تكنيك براي ارائه آگهي اعم از تلويزيوني، راديويي يا رسانه‌ محيطي‌ و چاپي مي باشد و يا اصطلاحا به رفتاري گفته مي‌شود كه با كامل نشان ندادن چيزي يا كامل نگفتن حرفي، در فرد مقابل ايجاد حس كنجكاوي مي‌كند. از آنجايي كه در تهيه و توليد تيزرهاي تبليغاتي سرمايه و وقت زيادي هزينه مي شود، لذا بايد با بهره گيري از تكنيكها و روشهاي مختلف تيزرهايي طراحي و توليد كرد كه از بالاترين سطح اثربخشي برخوردار باشند. روابط عمومي ها از اين تكنيك براي معرفي بسياري از اقدامات،ذخدمات وذدستاوردهاي خود به شكل تبليغاتي آن عمدتا از طريق رسانه تلويزيون استفاده مي كنند. برخي از آثار رسيده در اين بخش از تنوع تصويري و بصري، تدوين و گفتار متن متناسب با تصوير و تصويربرداري درست همراه بوده كه بايد تقويت گردد.

كليپ
كليپ به اثري تصويري گفته مي شود كه بر اساس يك موسيقي ساخته مي شود و به عبارتي زبان موسيقايي را به زبان تصويري تبديل مي كند تا مفاهيم براي بيننده شكل ديداري، شنيداري به خود گيرد تا هم جذابيت بيشتري داشته باشد و هم مفاهيم را به ذهن بهتر انتقال دهد. يك كليپ مي تواند هم به شكل تدوين تعدادي تصوير بر روي يك موسيقي ارايه شود و هم مي تواند يك اثر مستقل تصويري به شمار برود كه سفارش دهنده موسيقي را در اختيار يك كارگردان قرار مي دهد و از او مي خواهد در اصل فيلمي كوتاه بر اساس اين موسيقي بسازد. ساخت وذپخش كليپ از سوي روابط عمومي ها بويژه براي پخش آن در مراسم و برنامه هاي سازماني بسيار پر كاربرد است. كم  توجهي به عناصر بصري جذاب و انگيزشي در اين بخش مشهود بود.

انيميشن
پويانمايي يا انيميشن، هنر ساخت تصاوير متحرك و پويا با استفاده از رايانه و پويا افزارهاست كه يكي از زيرمجموعه‌هاي گرافيك رايانه‌اي و پويانمايي است. همچنين نمايشِ تند و پيوسته تصاويري از اثر هنري دوبعدي، يا موقعيت هاي مدل هاي واقعي، براي ايجاد توهم حركت است. بر اساس تحقيقات به عمل آمده اين تكنيك اثرگذاري بالايي بر روي مخاطبان در سطوح مختلف دارد و روابط عمومي ها با هدف فرهنگ سازي از اين ابزار
بهر ه مي گيرند.

موشن گرافيك
موشن گرافيك از تركيب دو كلمه موشن و گرافيك به معني تصاوير متحرك تشكيل شده است. موشن گرافيك با تركيب صدا و تصاوير متحرك جلوه اي جذاب ايجاد مي كند و اين جذابيت منجر به اين شد كه از اين ظرفيت در تبليغات و فيلم سازي استفاده شود. دانش تركيب حركت و صوت با استفاده از المان هاي گرافيكي براي توضيح و تفسير يك هدف خاص نيز هست. توليد و پخش موشن گرافيك در سال هاي اخير از سوي روابط عمومي ها با استقبال خوبي همراه بوده است، ولي لازم است روابط عمومي ها در اين بخش از اصول و استانداردهاي حرفه اي براي توليد موشن گرافيك پيروي كنند تا تاثيرگذاري لازم را بر روي مخاطبان داشته باشد.

ويدئوي كوتاه
فيلم و ويدئوي كوتاه حاوي اطلاعات و تصاويري است كه به صورت هنرمندانه طراحي و تدوين شده و در زماني كوتاه بين 1تا 5دقيقه موضوع يا رويداد خاصي را به تصوير مي كشد، امروزه اين نوع ويدئوهاي كوتاه بيشترين كاربرد را براي بازنشر آن از طريق شبكه هاي اجتماعي دارند، برخي از روابط عمومي ها و سازمان ها از اين قابليت براي معرفي جذاب و تاثيرگذار برنامه ها و فعاليت هاي خود استفاده مي كنند


لازم به ذكر است فقط در بخش رسانه هاي ديداري و شنيداري كه پر مخاطب ترين بخش بوده بيش از 2100 اثر اعم از فيلم مستند، تيزر، كليپ، انيميشن، موشن گرافيك و برنامه هاي ويديوئي كوتاه مورد ارزيابي قرار گرفت.

رسانه هاي ديجيتالي
وبسايت
وب سايت در اصطلاح، به مكاني در وب گفته مي شود كه يك صفحه يا تعداد بيشتري از صفحات را در خود جاي داده است. به مجموعه اي از صفحات در اينترنت كه متعلق به مكان خاصي هستند، نيز وب سايت مي گويند. وب سايت ها شامل انواع فايل ها بر روي شبكه جهاني اينترنت هستند كه ابزار مناسبي براي ارتباط با ساير كاربران در سريع ترين زمان و به صورت لحظه اي و همچنين اشتراك فايل ها و مطالب، با آن ها مي باشد. امروزه تمامي سازمان ها و شركت ها براي معرفي خود و خدمات و فعاليت هايشان در قالب اخبار،گزارش، فيلم،تصاوير و...داراي وب سايت هستند و عمدتا روابط عمومي ها مديريت محتوايي سايت هاي سازماني را بر عهده داشته و از اين طريق خود صاحب رسانه شده اند. به اعتقاد داوران در اين بخش لازم است سايت هاي سازماني به جاي اطلاع رساني صرف خبري به سمت خدمت محوري وتعاملي شدن با مخاطب تغيير مسير دهند.

مولتي مديا
مالتي مديا در لغت به معناي چند رسانه اي مي باشد و در مفهوم رايانه اي و تبليغات به استفاده از عناصر صوت و تصوير با قابليت هاي انيمشن و متحرك سازي، براي انتقال پيام يا مفهومي در جهت يك هدف خاص، گفته مي شود.داين ابزار رسانه اي با بهره گيري از متن، تصاوير و فيلم انتقال دهنده تاثيرگذاري از پيام و محتوا به مخاطبان است، روابط عمومي ها براي ارائه و معرفي كاملي از سازمان، وظايف، ماموريت ها و اقدامات خود از مولتي مديا بهر ه مي گيرند.

برنامه هاي كاربردي و پيام رسان هاي موبايلي
اپليكيشن ها يا برنامه هاي كاربردي نرم افزارهايي هستند كه با فراگير شدن گوشي هاي هوشمند، استفاده از اين نوع پيام رسان جهت برقراري ارتباط گسترش يافته است. به عبارتي ديگر هر نرم افزاري كه بتوان آن را روي گوشي موبايل، كامپيوتر، لپتاپ، تبلت يا هر وسيله اي كه سيستم عامل داشته باشه نصب كرد، اپليكيشن گفته مي شود.
بسياري از روابط عمومي ها با طراحي و اجراي اين برنامه هاي كاربردي توانسته اند خدمات خود را از طريق گوشي هاي همراه هوشمند به مخاطبان خود ارائه نمايند. داوران در اين بخش اعتقاد داشته اند كه روابط عمومي ها بايد بيشتر از اين قابليت اطلاع رساني به تك تك مخاطبان خود استفاده نمايند.

رسانه هاي اجتماعي
رسانه‌هاي اجتماعي برنامه‌هاي كاربردي مبتني بر اينترنت است كه به كاربران اجازه ايجاد و تبادل توليد محتوا را مي‌دهد. رسانه‌هاي اجتماعي مي‌تواند بر روي بسياري از اشكال مختلف، ويدئو، تصاوير، متون را بين سطح كثيري از كاربران به اشتراك گذارد. امروزه اين رسانه فراگير كه به عنوان رسانه شخصي از آن نام برده مي شود، مهمترين مزيت آن دسترسي آسان، ارزان و سريع به اطلاعات وتبادل و بازنشر است. ايجاد گروه ها وكانال هاي ارتباطي با فابليت بالاي اشتراك گذاري محبوبيت اين رسانه را بين مردم مضاعف ساخته است. عليرغم وجود محدوديت ها، اكثر روابط عمومي ها اخبار وگزارش فعاليت هاي سازماني خود را از اين طريق بازنشر مي كنند.

تبليغات مكتوب شامل تبليغات در مطبوعات و رپرتاژآگهي
ساده‌ترين‌ تعريف‌ از تبليغ‌ از دكتر دانيل‌ استاريچ‌ ارايه‌ شده‌ است‌: آگهي‌ وتبليغ نمايشي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ يك‌ شخص‌ يا يك‌ مؤ‌سسه‌ معين‌ انتشار مي‌يابد و هدف‌ آن‌ نفوذ در انديشه وباور مردم‌ است‌.


‌در تعريف‌ ديگر"تبليغ‌ بعنوان‌ روش‌ يا روش‌هاي‌ بهم‌ پيوسته‌ (در قالب ‌يك‌ مجموعه) براي‌ بسيج‌ و جهت‌ دادن‌ نيروهاي‌ اجتماعي‌ و فردي‌ از طريق‌ نفوذ در شخصيت، افكار و عقايد و احساسات‌ آنها براي‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ هدف‌ مشخص‌ بيان شده است."يك پيام و محتواي سفارشي كه در قبال انتشار آن به رسانه انتشار دهنده هزينه پرداخت مي شود. اين شيوه اطلاع رساني نيز از گذشته در روابط عمومي ها رواج داشته است و به اطلاع رساني مثبت و تبليغاتي از دستاوردهاي يك سازمان مرسوم است. در بخش تبليغات مكتوب و رپرتاژآگهي اكثر آثار رسيده همچنان از طرح ها وروش هاي كليشه اي استفاده كرده وتنوع و جذابيت در اين بخش كمتر ديده شد.

تحليل محتوا
تحليل محتوا يكي از روش‌هاي مهم و پركاربرد در حوزه علوم اجتماعي است ،"تحليل محتوا روش مطالعه و تجزيه و تحليل پيام هاي ارتباطي به شيوه اي نظام مند، عيني و كمي براي اندازه‌گيري متغيرهاست."در اين روش به جاي مشاهده مستقيم رفتار افراد يا درخواست از آنان براي پاسخ دادن به مقياس‌ها يا مصاحبه با آنان، پژوهشگر ارتباط‌‌هايي را كه افراد ايجاد كرده‌اند؛ انتخاب و سئوال‌هايش را در آنها جستجو مي‌كند. يكي از پژوهش هاي پر كاربرد در روابط عمومي ها تحليل محتواي رسانه هاي درون و برون سازماني است، در اين بخش داوران بر لزوم ارايه روش شناسي كه فرايند علمي كار را در تحقيق روشن كند و همچنين دورشدن از نگاه روزمره و كليشه اي به تحقيق در قالب وظايف درون سازماني تاكيدكرده اند.

كارشناس برتر انتشارات روابط عمومي
به منظور ايجاد انگيزه و رقابت سالم بين كارشناسان فعال انتشاراتي در حوزه روابط عمومي اين شاخه فعاليتي مدنظر واقع شده است. در اين بخش، كارشناسان فعال در حوزه انتشارات، آثار و مستندات خود را به شكل حقيقي و يا حقوقي براي ارزيابي به دبيرخانه جشنواره ارسال كردند. در اين بخش كارشناسان استقبال خوبي داشته اند، انتظار مي رود كارشناسان با ارائه آثار و مستندات كامل تري در اين رويداد علمي حضور يابند.

 

هداياي انتشاراتي (اشانتيون)
هداياي اشانتيوني نمونه اي معمولا كوچك و مجاني از يك محصول و يا كالايي است كه براي تبليغ عرضه مي شود، هداياي انتشاراتي نيز محصولي است كه در قالب انتشاراتي مكتوب يا الكترونيكي و بر روي لوح فشرده اعم از نشريه،كتاب و... ارائه مي شود. اين نوع هدايا در روابط عمومي ها كاربرد زيادي بويژه در مراسم و برنامه هاي سازماني داردكه لازم است با تنوع وكيفيتي بالاتري ارائه گردد.


نحوه ارائه آثار
همواره يكي از مشكلات در جشنواره، نحوه ارائه و بسته بندي درست و مناسب آثار ارسالي به دبيرخانه جشنواره بوده است، در اين بخش شركت كنندگاني كه بهترين دسته بندي و ارائه آثار را به دبيرخانه جشنواره داشته انتخاب و مورد تقدير قرار مي گيرند.


دريك جمع بندي كلي و در پايان، هيات داوران چهاردهمين دوره جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي ضمن تقدير از تمامي روابط عمومي هاي كشور كه با حضور خود در اين رقابت علمي و آموزشي شركت كرده و بر غناي آن افزودند، بر بهره گيري بيشتر روابط عمومي ها از تكنولوژيهاي نوين ارتباطي در مسير انتشارات مكتوب و الكترونيكي توام به آموزش هاي علمي و كاربردي در اين حوزه تاكيد مي نمايند.