شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دكتر اسماعيل قديمي استاد دانشگاه: آينده نگري اساس فعاليت روابط عمومي هاست
پنجشنبه، 10 مرداد 1398 - 09:44 کد خبر:39624
روابط عمومي فعاليت هايش اساساً مبتني بر آينده نگري و پيش بيني و درك خواسته هاي مشتريان و درك ارتباطات راهبردي مشتريان از پيام و كالايي است كه به مشتري ارائه مي شود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| روابط عمومي شاخه اي از علوم ارتباطات اجتماعي و يك رشته علمي است كه در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي تدريس مي شود. يكي از خواص علم پيش بيني و آينده نگري است. در هر فعاليتي بايد عنصر آينده نگري لحاظ شود اگر با مشتري ارتباط بر قرار مي شود و سلايق و افكار او را مي سنجيم هر تصميم و پيام سازمان بايستي بر مبناي آينده نگري و پيش بيني نياز و احتياجات و سلايق مخاطب يا همان مشتري باشد.


به اين ترتيب مي توان ادعا كرد روابط عمومي فعاليت هايش اساساً مبتني بر آينده نگري و پيش بيني و درك خواسته هاي مشتريان و درك ارتباطات راهبردي مشتريان از پيام و كالايي است كه به مشتري ارائه مي شود.


من به آسيب شناسي روابط عمومي در ايران نگاه مستقيمي داشتم و متاسفانه به علت فقدان فضاي رقابتي در عرصه هاي اجتماعي سياسي و فرهنگي روابط عمومي در ايران دولت محور و سازمان محور هستند و حرفه اي نبوده و مبتني بر فضاي حرفه اي و رقابتي نيستند. در حالي كه بايد مشتري گرايانه و رقابتي باشند و فرآيند توليد پيام سازمان ها حول محور تحليل منافع سازما ن بوده و توجيه گر وضع موجود هستند،لذا از فعاليتهاي حرفه اي گريزانند.