شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : خود مديريتي با هوش هيجاني
دوشنبه، 3 تیر 1398 - 23:48 کد خبر:39121
هوش هيجاني از بدو تولد همراه انسان هستند يا مي توانند از طريق تمرين و صرف زمان حاصل شوند. در واقع برخي افراد خوش شانس با اين مهارت ها زاده مي‌شوند اما بسياري از ما مجبور هستيم با تمرين و تفكر عميق به اين مهارت ها دست يابيم.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| يكي از مهارت هاي بسيار مهم كه به عنوان يك نياز اساسي در نظر گرفته مي‌شود مهارت خود مديريتي (self- management ) است. اين مهارت براي محكم كردن پايه هاي موفقيت( خواه فردي خواه سازماني) ضروري است.
 
 يكي از مهارت هاي بسيار مهم كه به عنوان يك نياز اساسي در نظر گرفته مي‌شود مهارت خود مديريتي (self- management ) است. اين مهارت براي محكم كردن پايه هاي موفقيت( خواه فردي خواه سازماني) ضروري است.
 
 خود مديريتي يكي از حوزه هاي هوش هيجاني (EQ) است نظريه ي هوش هيجاني كه امروزه به يكي ازپرطرفدارترين مباحث سازماني تبديل شده است. شامل شناخت وكنترل هيجان ها و عواطف در بسياري از بررسي ها آن را به عنوان تركيبي از رفتارها تعريف مي كنند كه بر چگونگي مديريت كارو زندگي توسط افراد دلالت دارد.اين مهارت شش ويژگي شاخص دارد:
 
 ۱-خويشتن داري ۲- روشن بيني ۳- سازگاري ۴- دستاوردها ۵- ابتكار ۶- خوش بيني
 
 يادگرفتن مهارت خود مديريتي فرآيندي زمان بر است و چند سال به طول مي‌انجامد. افراد براي درك اينكه چه كارهايي براي آنها سودمند است و براي كسب استقلال و فرصت هاي بيشتر به زمان نياز دارند.
 
 هر كس نقاط قوت و ضعفي دارد . آيا درست است كه با تمركز بر نقاط ضعف كارمندان مي توان آنها را بهبود بخشيد اما آيا بهتر نيست اين زمان را براي تقويت نقاط قوت آنها صرف كنيم.
 
 تفويض اختياريكي از مهارت هاي بسيار مهم است و عبارت است از سپردن برخي كارها به كاركنان يا اعضاء تيمي كه با آنها كار مي كنيد. با تفويض اختيار مي توانيد زمان و كارهاي خود را به راحتي مديريت كنيد.
 
 در حالت مطلوب با استفاده از هوش هيجاني به ما كمك خواهد كرد تا كار حرفه و زندگي شخصي خود را مديريت كنيد هرسال يك بار كارهايتان را مرور كنيد و در مورد آنچه مي خواهيد انجام بدهيد فكر كنيد اهداف بزرگ تري رابراي خودتان تعريف كنيد و آنها را پيگيري كنيد.
 
 مزاياي خود مديريتي با استفاده از هوش هيجاني :
 
 ۱-پاي بندي به تعهدات و مسئوليت پذيري
 
 ۲-توسعه مهارت هاي بهره وري شخصي به منظور مديريت زمان
 
 ۳-ايجاد شبكه هاي گسترده ي ارتباطات انساني به منظور بهره وري
 
 ۴-تمايل داشتن براي پذيرش تغيير و تجديد نظر در صورت پديد آمدن فرصت هاي جديد.
 
 هوش هيجاني از بدو تولد همراه انسان هستند يا مي توانند از طريق تمرين و صرف زمان حاصل شوند. در واقع برخي افراد خوش شانس با اين مهارت ها زاده مي‌شوند اما بسياري از ما مجبور هستيم با تمرين و تفكر عميق به اين مهارت ها دست يابيم.
 
 دكتر قربانعلي تنگ شير مدرس دانشگاه