شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : زوال روابط عمومي ها
یکشنبه، 2 تیر 1398 - 14:59 کد خبر:39099
در دوران رياست جمهوري دكتر محمود احمدي نژاد به همت دست اندركاران و انجمن هاي روابط عمومي و تلاش صاحب نظران اين عرصه نيز روابط عمومي هاي وزارتخانه ها و سازمان ها از سطح اداره كل به مركز ارتقا يافت و اين حركت در تاريخ روابط عمومي هاي كشور يك ركورد و نقطه عطف به شمار آمد. اين در حالي بود كه روابط عمومي به عنوان تشكيلاتي مستقل با هيچ يك از عناوين و حوزه هايي چون دفتر وزارتي، رياست و امور بين الملل در يك قاب مشترك قرار نگرفت.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| دوران دوم رياست جمهوري جناب آقاي روحاني را بايد دوره زوال روابط عمومي ها ناميد. هر چند نشريات و رسانه هاي مكتوب نيز اوضاعي بغرنج تر از روابط عمومي ها را تجربه مي كنند.


در بحبوحه انتخابات ۱۳۹۶ در حاليكه صداوسيما در كار برگزاري مناظره هاي انتخاباتي و داغ كردن تنور انتخابات بود اين روابط عموميهاي سازمان ها و البته نشريات و رسانه هاي مكتوب بودند كه بار دفاع از فعاليت هاي دولت و سازمان هاي دولتي را به نفع آقاي روحاني به دوش كشيدند.


بااين وجود و در حال حاضر رويكرد دولت نسبت به روابط عمومي ها و رسانه هاي مكتوب آميزه اي از بي تفاوتي و بي مهري است.


در دوران اصلاحات، سخنگوي وقت دولت، جلسات منظم و ماهانه اي را با مديران روابط عمومي سازمان ها داشت و در آن نقطه نظرات،توقعات و گزارش سازمان ها به سمع و نظر سخنگوي دولت و از طريق ايشان به هيات دولت و شخص رييس جمهور مي رسيد‌.


در همين دوران بدليل ايجاد نشاط و آزادي هاي نسبي تيراژ‌ بالاي مطبوعات و تنوع مجلات و روزنامه ها، طلايي ترين دوران بعد از پيروزي انقلاب را رقم زد.


در دوران رياست جمهوري دكتر محمود احمدي نژاد به همت دست اندركاران و انجمن هاي روابط عمومي و تلاش صاحب نظران اين عرصه نيز روابط عمومي هاي وزارتخانه ها و سازمان ها از سطح اداره كل به مركز ارتقا يافت و اين حركت در تاريخ روابط عمومي هاي كشور يك ركورد و نقطه عطف به شمار آمد. اين در حالي بود كه روابط عمومي به عنوان تشكيلاتي مستقل با هيچ يك از عناوين و حوزه هايي چون دفتر وزارتي، رياست و امور بين الملل در يك قاب مشترك قرار نگرفت.


اكنون و در دوره اي كه روابط عمومي ها و رسانه هاي مكتوب به عنوان مدافع مردم و دولت بيشترين بار مسووليت پاسخگويي و اطلاع رساني را بر دوش مي كشند و هجمه هاي خارجي و بعضا داخلي شرايط سختي را بر دولت تحميل مي كند چراغ هاي رابطه خاموش و كميت دولت در اين عرصه لنگ مي زند.


صد البته تيم رسانه اي و تبليغاتي دولت از ابتداي شروع بكار كم توان و بي رمق نشان داد و از انجام وظايف اساسي دولت عاجز ماند بطوري كه بارها مورد انتقاد اهل نظر و دلسوزان دولت قرار گرفت. اما با آمدن علي ربيعي به عنوان سخنگو و يار رسانه اي دولت كه خوشبختانه استاد ارتباطات نيز هست انتظار مي رود موتور محركه اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي و روابط عمومي حوزه دولت شتاب بيشتري گرفته و در نخستين حركت دلجويي و همدلي با اصحاب رسانه هاي مستقل و روابط عمومي هاي رو به زوال را در اولويت كار خود قرار دهد.


در صدر نشاندن و قدر ديدن روابط عمومي ها از يك طرف و حمايت هاي مادي و معنوي همچون كاهش هزينه هاي چاپ و كاغذ و...براي نشريات و اصحاب مطبوعات در واقع به اقتدار دولت در عرصه عمومي و جهاني كمك مي كند و در مقابل قهر و بي تفاوتي روابط عمومي ها و مطبوعات وجهه اي نامناسب، ضعيف و غير پاسخگو از دولت به نمايش خواهد گذاشت.