شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كمتر دروغ بگوييم
پنجشنبه، 16 خرداد 1398 - 11:50 کد خبر:38861
ما انسانها به عنوان موجود زنده بايد هر كاري بكنيم كه زنده بمانيم اما چون موجود اجتماعي هستيم اجازه نداريم هر كاري براي زنده بودن انجام دهيم. دروغ، درست در كشمكش بين منافع من و منافع اجتماعي كه در آن به سر مي برم ايجاد مي شود.


ما انسانها به عنوان موجود زنده بايد هر كاري بكنيم كه زنده بمانيم اما چون موجود اجتماعي هستيم اجازه نداريم هر كاري براي زنده بودن انجام دهيم. دروغ، درست در كشمكش بين منافع من و منافع اجتماعي كه در آن به سر مي برم ايجاد مي شود.
 
 دروغ، تكنيكي است براي فريب ديگران و بر همين اساس حتي اگر دروغ نگوييم هم داريم بخشي از واقعيت و حقيقت يك ماجرا را پنهان مي كنيم.
 
 ما از همان دوران كودكي ياد مي گيريم كه دروغ باعث ايجاد پاداش سريع مي شود. ما خيلي زود مي فهميم كه مي توانيم از فن دروغ براي رسيدن به منافع شخصي و حتي جمعي مان استفاده كنيم.
 
 ما براي دفاع از خود دروغ مي گوييم چون در بسياري مواقع، دروغ گفتن براي اجتناب از شرم، بي آبرويي و دردسر، ضروري است.
 
 ما با دروغ مي توانيم به منافعي كه مي خواهيم دست بيابيم. اين منافع مي تواند مادي باشد يا مي تواند مثلا براي جلب توجه ديگران نسبت به خودمان باشد.
 
 ما ناگزيريم يك تصوير و يك هويت بيروني از خودمان بسازيم كه در پشت انواع ماسك ها و ادعاهاي دروغين پنهان مي شود. ما با دروغ هايي كه مي گوييم اعتماد و احترام ديگران را جلب مي كنيم.
 
 ما از ترس ديگران و براي جلوگيري از ناراحتي شان دروغ مي گوييم. به همين خاطر دروغ گفتن هم مي تواند نوعي مهرباني باشد. با دروغ گفتن هم مي شود جان انسانها را نجات دهيم يا موقعيت و منافع آنها را تضمين كنيم.
 
 با وجود آنكه دروغ گفتن نوعي ميانبر زدن و ناديده گرفتن حق و حقوق ديگران است ولي باعث مدارا بين زندگي جمعي و هويت فردي ما مي شود. سعي كنيم با يك حكم قطعي آن را از خود نرانيم چون دروغ گفتن لذتبخش هست، برقدرت نداشته ما مي افزايد و منجر به پاداش سريع مي شود.
 
 وقتي به اين درك و حقيقت برسيم كه نمي توانيم دروغ نگوييم شايد بتوانيم تجديد نظري براي كنترل و كاهش بعضي از دروغ هاي روزانه مان داشته باشيم.
 
 وقتي كه مي فهميم بسياري از دروغ ها براي مراقبت از هويتي است كه دوست داريم با آن شناخته شويم شايد بد نباشد از طريق دروغ كمتر گفتن، همان هويت دلخواه و واقعي مان را معرفي كنيم. بگذاريم آدم هاي دور و بر ما بفهمند كه آدم صريح و صادقي هستيم. دروغ نگفتن هم مي تواند لذتبخش و مفيد باشد.
 
 همه ما دروغ مي‌گوييم پس كمتر بگوييم
 
 منبع: www.psychologytoday.com