شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : به بهانه روز ارتباطات و روابط عمومي/ دغدغه هاي يك كارشناس روابط عمومي
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398 - 22:53 کد خبر:38437
مديران بسياري از سازمان‌ هاي دولتي با كاركردها، قدرت و اثربخشي روابط عمومي آشنا نيستند و اين موضوع باعث شده "مأموريت‌هاي روابط عمومي" از اولويت‌هاي آنها نباشد، در حالي كه در يك سازمان پويا و مردمي، روابط عمومي نقش محوري ايفا مي‌كند و متاسفانه زماني كه چنين نقشي را از روابط عمومي نخواهيم، روز بروز دچار ضعف بيشتر و ناتواني در اجراي وظايف خطير مي‌شود و اينگونه چرخه ضعف روابط عمومي شكل مي‌گيرد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| وقتي در همايش‌ها، گردهمايي‌ها و نشست‌هاي اهالي روابط عمومي شركت كنيد همه را اهل دغدغه مي‌بينيد. همه از الزام‌ها و بايدهايي سخن مي‌رانند كه جدي گرفته نمي‌شوند. از وعده‌هايي مي گويند كه عمل نشده است. هنگامه روز ملي روابط عمومي هم برخي مديران دستگاه‌ها حرف‌هاي زيبايي در مدح روابط عمومي مي‌گويند اما در عمل تغييري را نمي‌بينيم. متاسفانه روابط عمومي‌ها با چالش‌هايي روبرو هستند كه در برخي ارگان‌ها فرسايشي شده است.

چرخه ضعف روابط عمومي
مديران بسياري از سازمان‌ هاي دولتي با كاركردها، قدرت و اثربخشي روابط عمومي آشنا نيستند و اين موضوع باعث شده "مأموريت‌هاي روابط عمومي" از اولويت‌هاي آنها نباشد، در حالي كه در يك سازمان پويا و مردمي، روابط عمومي نقش محوري ايفا مي‌كند و متاسفانه زماني كه چنين نقشي را از روابط عمومي نخواهيم، روز بروز دچار ضعف بيشتر و ناتواني در اجراي وظايف خطير مي‌شود و اينگونه چرخه ضعف روابط عمومي شكل مي‌گيرد.


مديراني كه مدير نيستند باعث شكل گيري چنين چرخه‌اي مي‌شوند و در نهايت موقع توديع خود از سازمان، يك روابط عمومي ضعيف را به ارث مي‌گذارد.

  

رديف اعتباري و ساختار ضعيف
با توجه به قراين و آنچه روابط عمومي‌ها تجربه كرده‌اند، براي تقويت روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و كمك به پويايي سازمان‌ها، لازم است دو سازمان دو كار جدي انجام دهند. هر سازمان بزرگ و كوچكي نياز به روابط عمومي قدرتمند دارد. حتي اگر سياست دولت، كوچك‌سازي اندازه خود باشد بايد روابط عمومي‌ها را مورد توجه قرار دهد. چنين رويكردي نه تنها در دستگاه‌هاي ملي بلكه بايد در دستگاه‌هاي استاني نيز مورد توجه قرار گيرد. سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور دو نهادي هستند كه هم به لحاظ وظيفه‌منديشان در پيشبرد برنامه‌هاي دولت و هم به لحاظ اختياراتشان، بايد تقويت روابط عمومي‌ها را مورد توجه جدي قرار دهند و دو اقدام عملي ذيل را در دستور قرار دهند.

۱- ايجاد واحدهاي اداري مستقل بويژه در دستگاه‌هاي استاني حداقل در سطح اداره روابط عمومي
۲- بازتعريف بودجه‌بندي دستگاه‌ها و ايجاد رديف اعتباري مستقل براي برنامه‌هاي پژوهشي، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي روابط عمومي

به نظر مي‌رسد تنها در اين صورت است كه روابط‌عمومي‌ها داراي برنامه و راهبردهاي علمي و اجرايي خواهند شد تا حد زيادي از سليقه‌اي‌شدن امور دوري خواهد شد. يقين دارم اين دو موضوع موتور محركه روابط عمومي سازمان‌ها شده و نهايتاً شاهد سازمان‌هايي مردمي و يادگيرنده خواهيم بود.