شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آقايان روابط عمومي تعطيل شد
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398 - 13:26 کد خبر:38419
در حال حاضر بعد از سياست كوچك سازي دولت، روابط عموميها با چالش جديد مواجه شدند خصوصا در مجموعه وزارت كشور و استانداري ها ، آن هم تنزل جايگاه اداري در ساختار سازماني ست. اين اتفاق باعث شد در خيلي استانداري ها از جمله استانداري گيلان مديران كل روابط عمومي عطاي اين پست را به لقايش ببخشند.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-||  ۲۷ ارديبهشت به عنوان روز روابط عمومي نامگذاري شده و امسال اين روز مصادف شده در روز جمعه يعني روز تعطيل همانند حال روز اين روزهاي روابط عمومي ها ست.
 
 شايد بتوان چالش هاي روابط عمومي ها را در چند بخش خلاصه كرد اول چالش ساختاري ، سالها از تشكيل روابط عمومي در دستگاه هاي اجرايي مي گذرد و مديران و مسوولين در خصوص اين حوزه سخنراني هاي زيادي كرده اند و همچنين همايش هاي زيادي در خصوص روابط عمومي برگزار شد روابط عمومي بعنوان مغز متفكر، چشم، گوش و ويترين سازمان معرفي شده است.
 
 اما در حال حاضر بعد از سياست كوچك سازي دولت، روابط عمومي ها با چالش جديد مواجه شدند خصوصا در مجموعه وزارت كشور و استانداري ها ، آن هم تنزل جايگاه اداري در ساختار سازماني ست. اين اتفاق باعث شد در خيلي استانداري ها از جمله استانداري گيلان مديران كل روابط عمومي عطاي اين پست را به لقايش ببخشند.
 
 چالش ديگر اين حوزه بودجه و اعتبارات است. طبق آيين نامه هاي دولت، دستگاه هاي اجرايي مي توانند تا نيم درصد بودجه جاري را درحوزه روابط عمومي هزينه نمايند اما چون برخلاف حوزه هاي ديگر مانند پژوهش اين آيين نامه اختياري است نه اجباري، متاسفانه معمولا دست روابط عمومي ها از بودجه كوتاه است و حوزه اي كه نياز به هزينه كرد و به روز بودن است هميشه چالش تامين بودجه را دارد.
 
 آموزش نياز مبرم در حوزه روابط عمومي است. روابط عمومي و ارتباطات يك علم است، علم نو و در حال رشد، در همين راستا مديران و كارشناسان روابط عمومي بايد به صورت مداوم در حال يادگيري و آموزش باشند اما در اين حوزه هيچ فكر اساسي و برنامه محوري وجود ندارد و اداره كل آموزش استانداري گيلان تاكنون هيچ گونه دوره اي براي روابط عمومي ها برگزار نكرده است.
 
 افكار سنجي و پژوهش بخش پويا و موتور محرك روابط عمومي ها است كه با مشكلات مطرح شده قبلي قابل حدس است كه در حال حاضر كاملا تعطيل شده است شايد بتوان گفت بسياري از نارضايتي هاي عمومي و مردمي از دستگاه هاي اجرايي به همين دليل است كه براي حل آن هيچ فكري صورت نگرفته و پژوهش و برنامه اي در اين حوزه وجود ندارد.
 
 به هر حال با شرايط سخت حاكم بر امور اجرايي كشور اين روزها بايد روابط عمومي ها بيشتر و بهتر و فعال تر از قبل عمل كنند.
 
 بايد به اين حوزه جهت تنوير افكار عمومي و شفاف سازي فعاليت ها و مشكلات كمك شود تا دشمنان از آب گل آلود ماهي نگيرند.
 
 اميدوارم متصديان امر كمك كنند تا روابط عمومي ها از اين رخوت در بيايند.
 
 به اميد آن روز
 
 *مدير روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان