شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نظرسنجي/ اكثر متخصصان روابط عمومي مي گويند روابط رسانه اي سخت تر مي شود
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 - 13:31 کد خبر:38331
روابط رسانه اي سخت و سخت تر مي شود. اين نتيجه گيري بر پايه نظرات 223 متخصصي به دست آمده كه در نظرسنجي ارتباطات JOTW شركت كردند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| روابط رسانه اي سخت و سخت تر مي شود. اين نتيجه گيري بر پايه  نظرات 223 متخصصي به دست آمده كه در نظرسنجي ارتباطات JOTW شركت كردند.


68درصد شركت كنندگان اذعان داشتند كه روابط رسانه اي سخت تر يا بسيار سخت تر (15%) مي شود. اين ارقام نسبت به سال گذشته افزايش زيادي داشته است.


اما چرا؟
از متخصصان روابط عمومي خواستيم به اين سوال پاسخ بدهند. برخي جواب ها، همانطور كه انتظار مي رود، اين گونه هستند:


"اكنون تعداد كمتري گزارشگر وجود دارد كه جلب كردن توجه آن ها هم سخت شده است."


"روزنامه نگاران، مانند هر كس ديگري، به طور فزاينده اي مي بينند كه وقت شان كمتر شده، منابع شان كاهش و مسئوليت ها افزايش يافته است."


"روزنامه نگاران با پست الكترونيكي بمباران مي شوند و بسياري از آنها صدمه مي بينند. به نظر مي رسد فرصت كمتري براي ايجاد ارتباط واقعي با روزنامه نگاران وجود دارد."


منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)