شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دو دست خسته
دوشنبه، 16 اردیبهشت 1398 - 16:10 کد خبر:38238
دو دست خسته يكسره مي ايستد، از ابتدا تا انتهاي مراسم اجازه نشستن ندارد، دو دست خسته گاهي به جاي سه پايه دوربين قرار مي گيرد، راه مي رود، به تصوير مي كشد، تمام جوانب را در نظر مي گيرد، به نفس نفس مي افتد، فيلم كه پخش مي شود، ديگر نفس هاي دو دست خسته در ذهن هيچ كس خطور نمي كند.

دو دست خسته دو دست خسته فكر مي كند، مي بيند، مي پرسد، مي شنود، مي نويسد، ويراستاري مي كند، تايپ مي كند، ناله مي كند، خبر كه آماده مي شود، ديگر هيچ كس ناله هاي دو دست خسته را به خاطر نمي آورد.

دو دست خسته مي ايستد، مي نشيند، دراز مي كشد، نظاره مي كند، تنظيم مي كند، عرق مي ريزد، زاويه ها را در نظر مي گيرد، تصوير كه در قاب دوربين عكاسي شكل مي گيرد، عكسي كه خاطره مي شود و بر دلها نقش مي بندد، ديگر هيچ كس عرق و خاطرات دو دست خسته را به ياد نمي آورد.

دو دست خسته يكسره مي ايستد، از ابتدا تا انتهاي مراسم اجازه نشستن ندارد، دو دست خسته گاهي به جاي سه پايه دوربين قرار مي گيرد، راه مي رود، به تصوير مي كشد، تمام جوانب را در نظر مي گيرد، به نفس نفس مي افتد، فيلم كه پخش مي شود، ديگر نفس هاي دو دست خسته در ذهن هيچ كس خطور نمي كند.

دو دست خسته مي بيند، كنكاش مي كند، مي گردد، گاهي از ميان تصاوير و فيلم ها و سخنراني ها براي يافتن تصوير يا جمله اي كاربردي و تاثيرگذار ساعت ها جست و جو مي كند، جلو مي برد، بر مي گرداند، دقت به خرج مي دهد، تدوين مي كند، كليپ كه آماده مي شود، نمايش كه مورد توجه قرار مي گيرد، ديگر هيچ كس دقت دو دست خسته را به خاطر نمي آورد.

دو دست خسته ساعت ها مطالعه مي كند، به دنبال متني بدرد بخور و موثر مي گردد، مطلب جمع آوري مي كند، حفظ مي كند، مسلط مي شود، پشت تريبون قرار مي گيرد، در ميان انبوهي از جمعيت، به جاي استرس و اضطراب، با صلابت و اعتماد به نفس، و با عشق اجرا مي كند، برنامه كه تمام مي شود، مراسم كه به پايان مي رسد، ديگر هيچ كس، صلابت و عشق دو دست خسته را به ياد نمي آورد.

يحيي زاده

مدير روابط عمومي دانشگاه مازندران و دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري منطقه دو كشور( استان هاي گيلان، مازندران و گلستان)