شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ده كار كه روابط عمومي ادارات هرگز نبايد انجام دهند
دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 13:47 کد خبر:38059
نويسندگان حرفه ي روابط عمومي در نوشته هاي خود بيشتر به نكاتي مي پردازند كه براي افزايش كارايي و بهره وري بايد انجام گيرد. برخلاف رويه معمول نگارش قصد دارم نكاتي را يادآور شوم كه اگر توسط روابط عمومي يك مجموعه به انجام برسد آسيب و لطمات جبران ناپذيري به كل مجموعه وارد خواهد كرد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| نويسندگان حرفه ي روابط عمومي در نوشته هاي خود بيشتر به نكاتي مي پردازند كه براي افزايش كارايي و بهره وري بايد انجام گيرد. برخلاف رويه معمول نگارش قصد دارم نكاتي را يادآور شوم كه اگر توسط روابط عمومي يك مجموعه به انجام برسد آسيب و لطمات جبران ناپذيري به كل مجموعه وارد خواهد كرد.

1 دروغ گفتن يا گمراه كردن
هرگز به مخاطبين و به ويژه خبرنگاران دروغ نگوييد. اگر مخاطبين شما متوجه شوند كه به آنان دروغ تحويل داده ايد هرگز به شما اعتماد نخواهند كرد.اين مطلب را مي بايست همه كاركناني كه با ارباب رجوع سر و كار دارند در اولويت قرار دهند.اينكه شما و مجموعه تحت مديريتان به عنوان منبعي غير قابل اعتماد شهرت پيدا كنيد حتي اگر بعد ها بسيار حقيقت گو نيز باشيد هرگز برگشت پذير نخواهد بود.

2ديوار سنگي
هرگز در مواجهه با اصحاب رسانه به آنان نگوييد كه "نظري ندارم" عدم ارائه نظر شما در منظر شخص ثالت به اين معنا است كه شما گناهكار هستيد! ممكن است از شما سوالي پرسيده شود كه بنابه هر دليلي تمايلي به پاسخ دادن آن نداريد در اين شرايط بگوييد : "مي دانيد كه ما هميشه پاسخگوي رسانه ها هستيم ولي من صلاحيت پاسخ دادن به اين پرسش را ندارم، و پس از تحقيق اطلاعات مستندي به شما خواهم داد"

3امروز و فردا كردن
هميشه خوش قول باشيد. رسانه نگاران زمان بندي هاي دقيقي دارند به ويژه آنان كه در رسانه ها مكتوب مشغول به كار اند.اگر قول اطلاعاتي را به آنان مي دهيد ولي نميتوانيد اطلاعات را در موعد مقرر به آنان تحويل دهيد طبيعي است كه دلخور و يا شايد عصبي شوند.

4 غيرقابل دسترس بودن
من هميشه به فراگيرانم توصيه مي كنم اگر رسانه ها با شما تماسي تلفني گرفتند هميشه به گونه اي رفتار كنيد كه آن تماس مهمترين تماس كاري شمااست.در گفتگو با مدير مجموعه متبوعم هميشه اين مثال را يادآوري مي كنم كه چسپاندن نان وقتي هنوز تنور داغ است تنها راه دستيابي به جرياني دائمي ازاختصاص فضاي رسانه اي به شما است.

5 پيشنهاد رشوه
هرگز به سردبير يا خبرنگار نگوييد "اگر فلان اعلان مطبوعاتي را به چاپ برسانيد در نشريه شما سفارش آگهي تبليغاتي خواهم داد". فراموش نكنيد كه بخش هاي تحريريه، آگهي ها و فروش سه بخش منفك از يكديگر هستند. اگر اين پيشنهاد از طرف نشريه مطرح شد مقبول است. براي مثال اگر مسئول پذيرش آگهي يك روزنامه به شما پيشنهاد داد كه در ازاي سفارش آگهي يك رپورتاژ از مجموعه شما به چاپ مي رسد پيشنهادي حرفه اي تلقي مي شود.

6 فخرفروشي
آگهي دادن امر رايجي است. امروز وكلا و پزشكان شايد بيشترين آگهي ها را به خود اختصاص داده اند. منظور از آگهي پخش يك تيزردر ساعات پاياني شب و يا يك كادر در صفحه اي از روزنامه نيست.يك روابط عمومي موفق مي تواند آگهي را با درج مطلبي در ستون هفتگي يك نشريه تلقي كند.ديدگاهي حرفه اي نسبت به آگاهي بخشي داشته باشد .

7 كسل كردن مردم
يك روابط عمومي ناموفق از كار ديگر افراد موفق كپي برداري مي كند.بعضا اين كپي برداري هاي از فعاليت هايي صورت مي گيرد كه مديران روابط عمومي هاي موفق در پايش هاي خود به اين نتيجه دست يافته اند كه كارشان كاستي هايي داشته و آن را موفقيت آميز تلقي نمي كنند.بنابراين چنين كپي برداري هاي ناشيانه اي براي مردم كسالت آور است.روابط عمومي موفق به دنبال هسته هاي هيجان برانگيز است.

8 منفي باف بودن
خيلي از برنامه هاي عالي روابط عمومي از روي ترس و به دليل منفي باف بودن مدير روابط عمومي يا مجموعه اجرايي نمي گردد.برخي افراد مي گويند كه ايده شما را دوست ندارند اما هيچ ايده اي هم در سر ندارند.به عنوان يك مدير روابط عمومي از مشورت با چنين افرادي اجتناب كنيد. تنها افرادي مجاز به انتقاد هستند كه خود آنها نيز درگير پروژه هستند و از آنان دعوت شده است.

9 قرباني كردن روابط دراز مدت به خاطر نتايج كوتاه مدت
چندي قبل بر روي يكي از گزارش هاي سازماني كه مديريت روابط عمومي اش را بر عهده دارم حساسيت زيادي به خرج دادم، يكييا دو جمله از آن گزارش ناصحيح بود.از خبرنگار پاسخ خواستم و سپس با سردبير نيز گلاويز شدم.به خاطر يك گزارش كه بعدا به اين نتيجه رسيدم كه زياد هم مهم نبوده روابط طولاني مدت ما دچار چالش شد.سعي كنيد خشنودي بلند مدت طرفين را بر هر چيز ديگري ترجيح دهيد.

10 رفتار غيراخلاقي
اصول اخلاقي را به خاطر هيچ چيزي زيرپا نگذاريد.شهرت سازمان شما مهمترين دارايي آن است شما حتي مي توانيد از شهرت سازماني تان انتفاع شخصي نيز داشته باشيد اما فراموش نكنيد كه اگر با رفتار خير حرفه اي و غير اخلاقي سازمانتان را بد نام سازيد در واقع خود را بدنام ساخته ايد چرا كه روح سازمان در شما تجلي يافته است، بنابراين تحت هيچ شرايطي رفتار غيراخلاقي و حرفه اي بروز ندهيد.
 

منبع: @organizationalbehavior