شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي و مديريت رسانه
سه شنبه، 20 فروردین 1398 - 08:43 کد خبر:37850
مديريت رسانه از مهمترين اركان يك روابط عمومي موفق و موثر است. چرا كه اگر روابط عمومي را پل ارتباطي بين سازمان و نهاد متبوعه با افكار عمومي،مشتريان و به طور كلي ذينفعان تعريف نماييم،بطور يقين اين ارتباط تنها از طريق رسانه تحقق پيدا مي كند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مديريت رسانه از مهمترين اركان يك روابط عمومي موفق و موثر است. چرا كه اگر روابط عمومي را پل ارتباطي بين سازمان و نهاد متبوعه با افكار عمومي،مشتريان و به طور كلي ذينفعان تعريف نماييم،بطور يقين اين ارتباط تنها از طريق رسانه تحقق پيدا مي كند.

 

روابط عمومي فعال و مقتدر، روابط عمومي است كه ارتباط موثري و گسترده اي با مخاطبين، جامعه هدف، داشته باشد و البته اين مهم وقتي امكان پذير است كه رسانه مورد توجه ويژه قرار گيرد، چرا كه روابط عمومي با شناخت صحيح از رسانه مي تواند بيشترين تاثير را روي مخاطبين و گروه هدف خود بگذارد. برخي از صاحبنظران ارتباطات، عمده فعاليت روابط عمومي را در شناخت و ارتباط با رسانه ها معنا مي كنند. چراكه تاكيد اين صاحبنظران تقويت ارتباط هدفمند روابط عمومي سازمان و نهادها با مخاطبين و ذينفعان خود از طريق رسانه بوده و لذا حجم قابل توجه از عملكرد روابط عمومي را به شناسايي و ارتباط همه جانبه با رسانه ها معطوف مي نمايند.

 

شايد بر همين اساس است كه رسانه ها، روابط عمومي را همكاران نزديك خود مي دانند و همواره تعاملات نزديكي با يكديگر دارند. رسانه ها اين قابليت را دارند كه ضمن برجسته كردن موفقيت ها و دستاروردهاي سازمانها در بسياري از موارد از دامن زدن به ابعاد اخبار و گزارشهايي كه مي تواند منافع سازمان را به مخاطره بياندازد،جلوگيري و يا بطور هدفمند كمترين آسيب را نصيب سازمان خود نمايد.

 

بر اين اساس روابط عمومي در مديريت رسانه معنا و مفهوم پيدا مي كند و لذا مديران و كارشناسان روابط عمومي مي بايد همواره با شناخت كامل از رسانه ها،ابعاد و اهميت آن را مورد توجه قرار داده و زبان رسانه را به خوبي دريابند تا بتوانند بيشترين تاثير را در حوزه افكار عمومي روي مخاطبين خود بگذارند.