شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مدير ارشد خدمات فني و پشتيباني شركت فولاد مباركه: مصرف انرژي و آب فولاد مباركه از ميانگين مصرف جهاني كمتر است
شنبه، 17 فروردین 1398 - 14:28 کد خبر:37805
مدير ارشد خدمات فني و پشتيباني شركت فولاد مباركه اصفهان گفت: اجراي پروژه‌هاي متعدد در فولاد مباركه در زمينۀ بهينه‌سازي مصرف انرژي و آب شرايطي فراهم كرده است كه مصرف آب اين شركت از ميانگين مصرف جهاني كمتر و در زمينۀ مصرف انرژي در واحد گندله‌سازي يك الگوي جهاني باشد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مدير ارشد خدمات فني و پشتيباني شركت فولاد مباركه اصفهان گفت: اجراي پروژه‌هاي متعدد در فولاد مباركه در زمينۀ بهينه‌سازي مصرف انرژي و آب شرايطي فراهم كرده است كه مصرف آب اين شركت از ميانگين مصرف جهاني كمتر و در زمينۀ مصرف انرژي در واحد گندله‌سازي يك الگوي جهاني باشد.

جواد نيلي در مصاحبه با خبرنگار فولاد با اشاره به اقدامات فولاد مباركه در راستاي استفادۀ بهينه از انرژي در فرايند توليد و به‌كارگيري آن در توليد محصولات با ارزش افزودۀ بالاتر گفت: در شركت فولاد مباركه از گاز مصرفي در ناحيۀ آهن‌سازي به‌منظور توليد آهن اسفنجي استفاده مي‌شود. در حقيقت بيش از 65 درصد از حجم گاز ورودي به فولاد مباركه در اين ناحيه و به‌منظور تبديل گندله به آهن اسفنجي استفاده مي‌شود و بخش ديگري از اين گاز ورودي كه كمتر از 20 درصد است، در نيروگاه فولاد مباركه و براي تأمين برق مورد نياز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.


به گفتۀ مدير ارشد خدمات فني و پشتيباني فولاد مباركه اين شركت بيش از 25 درصد از برق مصرفي خود را از نيروگاه داخلي خود تأمين مي‌كند و مابقي را از شبكۀ سراسري مي‌گيرد كه بر اساس دياگرام مصرف برق، بيشتر حجم برق مصرفي در ناحيۀ فولادسازي و كوره‌هاي قوس الكتريكي است.


وي تصريح كرد: با مقايسۀ مصارف انرژي ناحيه‌ها و واحدهاي مختلف شركت فولاد مباركه با توليدكنندگان فولادي كه عملكردشان 50 تا 70 درصد بهترين توليدكنندگان در سطح جهان نيز هست، بايد اذعان كرد كه مصرف فولاد مباركه در شرايط استاندارد ملي و جهاني از شرايط خوبي برخوردار است. به‌طور مشخص در گندله‌سازي، استاندارد ملي مصرف انرژي 1/47 گيگاژول بر تن توليد و متوسط جهاني 1/7 است؛ ولي در فولاد مباركه، اين ميزان به 0/92 گيگاژول كاهش يافته است كه نشان مي‌دهد در زمينۀ انرژي مصرف اين واحد در شركت فولاد مباركه يك الگوي جهاني است.


دستاوردهاي زيست‌محيطي شركت فولاد مباركه بخش ديگري از سخنان مدير ارشد خدمات فني و پشتيباني شركت فولاد مباركه بود. وي در اين زمينه گفت: با انجام پروژۀ سيستم HRSG در نيروگاه شرايطي فراهم شده است كه اين پروژه در سايت كنوانسيون تغيير آب‌وهواي سازمان ملل متحد به‌عنوان پروژۀ مكانيسم توسعۀ پاك (CDM) در تاريخ21 ژوئن 2012 درج شده است.


وي با بيان اين‌كه شركت فولاد مباركه با سرمايه‌گذاري در ايجاد شبكۀ جمع‌آوري، تصفيه و بازچرخاني پساب‌هاي 9 شهر از شهرستان‌هاي مباركه و لنجان گام ارزشمندي در كاهش حداكثري مصرف آب و حفظ محيط‌زيست برداشته است افزود: مصرف ويژۀ آب صنعتي در فولاد مباركه در ابتداي سال 97 تا پايان تيرماه برابر با 3/36 مترمكعب بر تن توليد فولاد خام بود كه با استفاده از آب برگشتي از تصفيه‌خانۀ پساب، با توليد 5 ميليون و 423 هزار تن فولاد خام تا پايان دي‌ماه، مصرف ويژۀ آب خام به عدد 2/75 مترمكعب بر تن توليد اسلب رسيده است كه اين دستاورد بزرگ به الگوي جهاني مبدل شده است.