شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نشانه هاي شكست يك كسب و كار كوچك
شنبه، 20 بهمن 1397 - 13:20 کد خبر:37060
نشانه هاي شكست اغلب پيش از وارد شدن يك كسب و كار كوچك به دوره بحران خودش را نشان مي دهد و فرصتي را در اختيار مدير مالك و تيم وي قرار مي دهد تا راهكاري براي بهبود وضعيت پيش از شكست كامل – و مجبور شدن به تعطيل كردن آن – بيانديشند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مالكان كسب و كارهاي كوچك ذاتا افراد خوشبيني نسبت امور كسب و كار خودشان هستند؛ اما مسئله اين است كه در زمان تصميم گيري براي يك سرمايه گذاري جديد يا توسعه كسب و كار بايد همواره اين را هم مد نظر داشته باشند كه همواره احتمال شكست براي كسب و كار آنها وجود دارد.

 

نشانه هاي شكست اغلب پيش از وارد شدن يك كسب و كار كوچك به دوره بحران خودش را نشان مي دهد و فرصتي را در اختيار مدير مالك و تيم وي قرار مي دهد تا راهكاري براي بهبود وضعيت پيش از شكست كامل – و مجبور شدن به تعطيل كردن آن – بيانديشند.


كاهش فروش
موفقيت براي يك كسب و كار كوچك به معناي افزايش فروش هر ساله با يك نرخ رشد در حال افزايش مي باشد. اگر نرخ فروش با سرعت قابل توجهي كاهش بيابد – يا حتي بدتر از آن – اگر نرخ فروش در سال هاي متمادي كاهش داشته باشد، اين به معناست كه آن كسب و كار كوچك با خطر شكست مواجه است. اين وضعيت مي تواند با اينجاد تغييراتي در استراتژي ها و روش هاي بازاريابي مورد استفاده اين كسب و كار و نيز با تمركز بر پيامي كه به مشتريان براي متقاعد كردن آنها مي رساند، اصلاح شود. كاهش فروش مي تواند نتيجه تغييري در سليقه و علايق مشتريان باشد يا اينكه محصولات و خدمات ارائه شده توسط آن كسب و كار كوچك در دوره افول عمر خودشان قرار گرفته اند. در هر حالت به منظور جلوگيري از شكست نهايي كسب و كار مورد نظر، مدير مالك بايد دست به تغيير آميخته محصولات و خدمات و در برخي موارد آميخته بازاريابي خودش به منظور ارائه آنها منطبق بر نيازها و علائق به روز شده مشتريان خود نمايد.


افزايش شكايات مشتريان
افزايش قابل توجه در تعداد شكايات مطرح شده از طرف مشتريان به دليل عدم رضايت آنها از خريد انجام شده يا خدمات بعد از فروش دريافت شده يك نشانه و هشدار زودهنگام از وجود پتانسيل مشكل در يك كسب و كار كوچك است. كاهش رضايت مشتريان مي تواند به سرعت منجر به كاهش مشتريان شود. مشتريان ناراضي طبيعتا ديگر اقدام به خريد از شما نمي كنند و نيز در رابطه با تجربه منفي خود از خريد شما با ديگران هم صحبت مي كنند. مدير مالك كسب و كار و اعضاي تيم و كاركنان زير مجموعه وي مي بايست دليل اصلي عدم رضايت مشتري را پيدا كرده و تغييراتي را فرايندهاي عملياتي و اجرايي شركت آغاز كنند.

كسري نقدينگي
اغلب كسب و كارهاي كوچك بخوبي اين تجربه را داشته اند كه برخي از ماه هاي سال در كسب و كار آنها وضعيت جريان نقدينگي نسبت به برخي از ماه هاي ديگر بهتر است – – منظور از جريان نقدينگي، پول كسب شده از محل فروش محصولات و خدمات شركت است. يك كسب و كار كوچك ممكن است در يك ماه با حجمي كمتر از سود نسبت به ماه يا ماه هاي قبل مواجه شود، در حاليكه در آن ماه هزينه هاي بيشتري را نسبت به ماه يا ماه هاي مورد مقايسه قبلي متحمل شده است.

 

كاهش نقدينگي در يك ماه را مي توان با ايجاد تغيير موقتي در خطوط اعتباري كسب و كار جبران كرد. اما كسري جريان نقدينگي بصورت مستمر در ماه هاي مختلف نشان از وجود مسائل مهم و جدي در رابطه با يك كسب و كار دارد. اگر يك كسب و كار يا شركت منابع ذخيره نقدينگي خود را خالي كند يا از تمام ظرفيت استقراضي خودش استفاده كند، به احتمال زياد با شكست مواجه مي شود.


از دست رفتن مشتريان كليدي
يك كسب و كار كوچك كه براي كسب بخش زيادي از درآمد خودش به تعداد اندكي از مشتريان كليدي وابسته باشد مي تواند وقتي يكي از اين مشتريان كليدي خودش را به رقيب مي بازد، با مشكلي بسيار جدي مواجه شود. اين موضوع مي تواند يك نشانه مبني بر اين باشد كه رقبا محصولات و خدمات بهتري را به بازار وارد كرده اند. مالك اين كسب و كار بايد به سرعت دليل ترك مشتريان قديمي خود را شناسايي كرده و تغييراتي را در استراتژي ها كسب و كار خودش ايجاد كند تا از ترك مشتريان بيشتر ممانعت به عمل آورد.


كاهش شديد هزينه ها
در نظر كاركنان، رقبا و فروشندگان يك شركت، تصميم يك مديرعامل مبني بر كاهش تعداد كاركنان يا نيروهاي اجرايي نشانه اي از خراب شدن وضعيت مالي شركت و وجود پتانسيل شكست كسب و كار براي آنهاست. كاهش هزينه ها تنها تا يك سطح معين و مشخص مي‌تواند كارساز باشد، به بيان ديگر اين رويكرد تنها يك درمان موقت براي يك نوبت كسري نقدينگي بوده و نمي تواند به عنوان راهكاري براي بازگرداندن رشد و سلامت مالي شركت در نظر گرفته شود.


به عنوان مثال، كاستن از بودجه بازاريابي در نهايت تنها منجر به از دست رفتن بيشتر سهم از بازار آن كسب و كار، كاهش فروش و افزايش شانس كسب و كار براي حذف از بازار مي شود.

منبع: www.ibazaryabi.com