شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چالش هاي روابط عمومي دولتي
یکشنبه، 21 بهمن 1397 - 09:43 کد خبر:37055
روابط عمومي دولتي عموم را در مورد فعاليت هاي سازمان هاي دولتي مطلع مي كنند، سياست ها را توضيح مي دهند و مبارزات سياسي را مديريت مي كنند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| تدوين استراتژي روابط عمومي قوي براي سازمان هاي دولتي ضروري و مهم است و دولت مي تواند براي افزايش گفتگو با شهروندان از آن استفاده كند.


روابط عمومي دولتي عموم را در مورد فعاليت هاي سازمان هاي دولتي مطلع مي كنند، سياست ها را توضيح مي دهند و مبارزات سياسي را مديريت مي كنند.


علاوه بر عوامل مذكور، روابط عمومي دولتي با مشكلات و چالش هاي زيادي مواجه است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شود:


1. محدوديت مالي: سازمان ها و شركت ها تمايلي به سرمايه گذاري در بهبود و توسعه فعاليت هاي روابط عمومي ندارند.


2. افزايش بسترهاي ارتباطي: سازمان ها و شركت ها بايد سرمايه گذاري مناسبي بر روي افزايش بسترهاي ارتباطي براي دسترسي به مخاطبان انجام دهند تا نتايج مورد نظر را بدست آورند.


3. مديريت انتظارات گروههاي ذينفع


4. تعهد براي به دست آوردن اعتماد مخاطبان


2 - شناسايي انواع مناسب از تأثير رسانه هاي اجتماعي

يكي از چالش هاي جديد سازمان ها، شناسايي انواع مناسب از تأثير رسانه هاي اجتماعي و ايجاد روابط سودآور و عادلانه با توجه به اهداف برنامه ها و كمپين هاست.


3- ايجاد رابطه بلندمدت با نفوذگران
روابط دراز مدت با رهبران عقايد، منافعي را براي سازمان ها به وجود مي آورد. مديران اجرايي و تيم هاي مديريت را در تدوين و اجراي راهبردهاي رسانه هاي اجتماعي را درگير كنيد