شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رييس دفتر رييس جمهور: نيازمند روابط عمومي و اطلاع رساني فعال و پويا هستيم
چهارشنبه، 3 بهمن 1397 - 13:37 کد خبر:36748
رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به اينكه رسانه و افكار عمومي از اركان موثر در ادره جامعه به شمار مي روند ، نقش موثر مراكز روابط عمومي دستگاهها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مراكز روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي جاي انسان هاي باهوش و حرفه اي است كه با هنرمندي و ابتكار عمل مي توانند نقش سازنده و مفيدي در پيشبرد اهداف و سياست هاي دولت ايفا كنند .

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به اينكه رسانه و افكار عمومي از اركان موثر در ادره جامعه به شمار مي روند ، نقش موثر مراكز روابط عمومي  دستگاهها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مراكز روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي جاي انسان هاي باهوش و حرفه اي است كه با هنرمندي و ابتكار عمل مي توانند نقش سازنده و مفيدي در پيشبرد اهداف و سياست هاي دولت ايفا كنند .


به گزارش شارا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمود واعظي روز سه شنبه در ديدار روساي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي و استانداري هاي سراسر كشور با تاكيد بر اينكه بايد در معرفي و تبيين سياست هاي كلان دولت ، برنامه هاي واحد و هم افزايي توسط مراكز روابط عمومي اتخاذ گردد، اظهار داشت: روابط عمومي ها مي توانند نقش مهمي در پيشبرد امور يفا كنند به شرط اينكه مديرانش به اهميت و اثرگذاري جايگاهي كه در آن هستند باور داشته باشند.


رييس دفتر رييس جمهور خاطرنشان كرد : آمريكا و برخي كشورهاي منطقه در ۴۰سال گذشته از طريق اعمال جنگ و فشارهاي مختلف و امروز با توسل به جنگ اقتصادي ، رواني و تبليغاتي در صدد هستند ، ما را از اهداف و آرمان هايمان منحرف كنند لذا همه بايد در كنار يكديگر بوده و مراقب باشيم كه در بازي دشمن گرفتار نشويم .


واعظي با بيان اينكه دشمن با جنگ رواني و تبليغات گسترده بدنبال تزريق روحيه ياس و نا اميدي در جامعه است، گفت: در شرايطي كه دشمن براي ياس و نا اميدي مردم برنامه ريزي جدي دارد و اتاق فكري در اين زمينه درمنطقه و واشنگتن فعال شده است بايد بسيار هوشيار و مراقب بود كه مواجهه درستي با اين موضوع داشته و با اطلاع رساني مناسب ضمن خنثي كردن تبليغات دشمن، كليت نظام نيز صدمه نبيند.


رئيس دفتر رئيس جهور القاي ناكارآمدي نظام را از ديگر اهداف دشمنان دانست و اظهارداشت: جمهوري اسلامي ايران براساس توانايي هاي خود تاكنون اقدامات و توفيقات گسترده اي در عرصه هاي مختلف بويژه در عرصه سازندگي، توسعه كشور و محروميت زدايي داشته است البته بدان معنا نيست كه به همه انتظارات و مطالبات مردم برآورده شده باشد اما بايد به تلاش هاي خود براي رفع همه مشكلات مردم ادامه دهيم چرا كه دشمن برخي نارسايي ها و كمبودها را برجسته كرده و باتوسل به آن به دنبال القاء ناكارآمدي است.


واعظي تصريح كرد: هدف غايي دشمن از اقدامات خود اين است كه در فضاي غبارآلودگي كه ايجاد مي كند، جدايي مردم از دولت و حكومت را رقم بزند لذا بايد در مقابل دسيسه هاي آمريكا و شبكه رسانه اي اش مراقب باشيم و چنانچه به خوبي و آگاهانه به نقشه دشمن واكنش نشان دهيم، مي توانيم آن را خنثي كنيم.