شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چند نكته براي انتشار نشريه درون سازماني
سه شنبه، 13 آذر 1397 - 02:09 کد خبر:35884
اطلاع‌ رساني‌ در مورد عملكرد سازمان‌، معرفي‌ سازمان‌ به‌ كاركنان‌، پاسخ‌ به‌ پرسش‌ هاي‌ كاركنان‌ ،معرفي‌ كاركنان‌ نمونه‌ و خلاق‌ ، تقويت‌ انسجام‌ و ارتباطات‌ درون‌ سازماني‌، ارتقاي‌ آگاهي‌هاي‌ كاركنان‌ وحتي‌ آموزش‌ كاركنان‌، از طريق‌ نشريه‌ داخلي‌ ممكن‌ است‌. بنابراين‌، راه‌اندازي‌ نشريه‌ داخلي‌ به‌ صورت‌روزانه‌، هفتگي‌، دو هفته‌ نامه‌ يا دست‌كم‌ به‌ صورت‌ ماهنامه‌ براي‌ روابط عمومي‌، يك‌ ضرورت‌ محسوب‌مي‌ شود.

- اخذ مجوز از اداره كل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.


- تصميم گيري درباره شمارگان نشريه (پيشنهاد مي كنم يك سوم كاركنان به عنوان حداقل تيراژ نشريه مورد توجه قرار گيرد.).


- قطع نشريه: قطع A4 بيشتر از ساير قطع ها در انتشار بولتن مورد توجه مي باشد.


- چاپ: چاپ دورنگ به سبب ايجاد زيبايي در ساختار نشريه و ايجاد جذابيت موضوع در مقابل چاپ چهاررنگ توصيه مي شود.


- دارا بودن شناسنامه: پيشنهاد مي شود در صفحه دو يا صفحه آخر نشريه به صورت مختصر شناسنامه اي شامل عوامل توليد نشريه ( مديرمسئول، سردبير يا دبير تحريريه، گرافيك يا صفحه آرايي، چاپخانه، آدرس و شماره تلفن اعلام شود.)


- نوع صحافي نشريات داخلي بايد به صورت دوختي باشد و بهتر است از كاغذ سفيد معمولي براي چاپ استفاده شود.


- بهتر است عنوان نشريه متناسب با وظايف و ماموريت هاي سازمان باشد و سعي شود از آرم سازمان نيز در صورت وجود آرم در صفحه اول استفاده شود.


- مطالب داخلي نشريه مي تواند شامل: سرمقاله و يادداشت، گزارش، ميزگرد، مصاحبه، مقاله، اخبار سازمان، انتصاب ها، تقدير و تشكر، تبريك و تسليت، ستون انتقادات و پيشنهادات، صفحه خانواده، سرگرمي، تازه هاي علمي و .. .باشد.
شاخص هاي برجسته نشريات برون سازماني:


- استفاده از تصاوير رنگي و روشن صفحات ستون هنري.
- انتشار مطالب از كارشناسان و صاحب نظران برجسته.
- توزيع رايگان نشريه ميان مسافران خطوط هوايي و زميني.
- قبول آگهي در حجم بالا براي جبران هزينه نشريه.
- سردبيران و مديران ارتباطات تمايل به نقش تجاري از هر دو جنبه تاثير گذاري بر مشتريان و كسب در آمد كافي از طريق آگهي ها دارند تا ادامه كار نشريه قابل توجيه باشد.

اطلاع‌ رساني‌ در مورد عملكرد سازمان‌، معرفي‌ سازمان‌ به‌ كاركنان‌، پاسخ‌ به‌ پرسش‌ هاي‌ كاركنان‌ ،معرفي‌ كاركنان‌ نمونه‌ و خلاق‌ ، تقويت‌ انسجام‌ و ارتباطات‌ درون‌ سازماني‌، ارتقاي‌ آگاهي‌هاي‌ كاركنان‌ وحتي‌ آموزش‌ كاركنان‌، از طريق‌ نشريه‌ داخلي‌ ممكن‌ است‌. بنابراين‌، راه‌اندازي‌ نشريه‌ داخلي‌ به‌ صورت‌روزانه‌، هفتگي‌، دو هفته‌ نامه‌ يا دست‌كم‌ به‌ صورت‌ ماهنامه‌ براي‌ روابط عمومي‌، يك‌ ضرورت‌ محسوب‌مي‌ شود.


با اين‌ وصف‌، بايستي‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ نشريه‌ براي‌ كاركنان‌ منتشر مي‌ شود، نه‌ مديريت‌، پس‌عناوين‌ و مطالب‌ آن‌ بايستي‌ بر اساس‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ كاركنان‌ تهيه‌ شود.

 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)