شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : راهكارهايي براي روابط عمومي جديد در بستر رسانه هاي اجتماعي
سه شنبه، 27 شهریور 1397 - 08:09 کد خبر:34934
در فضاي ارتباطي سازمان ها و شركت هايي كه داراي جامعه ارتباطي گسترده به هم پيوسته است، اخبار جعلي مي تواند فضاي ارتباطي سازمان ها را گرفتار اغتشاش، بي اعتمادي و گره هاي ارتباطي پيچده كند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- فضاي متصل ارتباطي، تعاملي و شبكه اي جديد، سرعت جريان اطلاعات را افزايش داده است. در فضاي ارتباطي سازمان ها و شركت هايي كه داراي جامعه ارتباطي گسترده به هم پيوسته است، اخبار جعلي مي تواند فضاي ارتباطي سازمان ها را گرفتار اغتشاش، بي اعتمادي و گره هاي ارتباطي پيچده كند. براي مواجهه با اخبار جعلي و با توجه به فضاي "ارتباطي همزمان پيوسته" راهكارهاي ذيل مي تواند موجب كاهش اختلال هاي ارتباطي شود:


 ارتقا سواد اينترنتي همه ارتباط گران سازمان اعم از اعضاء اصلي، ذي نفعان و علاقمندان به سازمان كه در بستر شبكه هاي ارتباطي سازمان هاي قرار دارند.


 مديريت سريع و ضربتي رسانه هاي رسمي در مواجهه با اخبار جعلي و تقويت ذهني اعضاء در مراجعه به منبع خبر و ارزيابي اصالت اخبار.


 مهندسي و طراحي پيام به شيوه اي كه زمينۀ شايعه¬پراكني را از بين ببرد: ايجاد فضاي شفاف اطلاعاتي، دادن بيانيه هاي خبري به موقع، اطلاع رساني دقيق و به موقع در خصوص مسائل و چالش هاي نيروي انساني، امور مالي و اداري و همچنين امور مرتبط با آينده سازمان ها مي تواند از ايجاد فضاي ابهام آميز و توسعه اخبار جعلي و غلط جلوگيري كند.


 افزايش اطمينان به رسانه هاي رسمي: راستگويي مهمترين عامل افزايش اطمينان به رسانه هاي رسمي و روابط عمومي سازمان است. در هر شرايطي بايد بر اين مبناي اخلاقي مسئوليت اجتماعي پايدار و وفادار بود.


 رصد و پايش رويدادهاي رسانه هاي اجتماعي و ممانعت از انتشار اطلاعات نادرست راهكار ديگري است كه روابط عمومي سازمان ها و نهادهاي دولتي و بخش خصوصي بايد بر آن اهتمام داشته باشند. بر همين مبنا گزارش تحليلي روزانه؛ هفتگي و ماهيانه از محتواي رسانه هاي اجتماعي در ارتباط با سازمان ها مي تواند نقش دانش افزايي تحليلي مناسبي را براي جلوگيري از بسط اخبار جعلي داشته باشد.


 برطرف كردن كمبودها و ضعف قوانين مشخص براي پيگيري اخبار بدون سند و غيرموثق نيز راهكار ديگري است كه مي تواند مسئوليت پذيري را افزايش داده و هزينه اخبار جعلي را افزايش دهد.


 تعريف كدهاي اخلاق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي و جديت در اعمال ضوابط مربوط تصحيح كننده شرايط و روابط درون سازمان و بيرون سازمان است. خصوصا در شرايطي كه فضا ارتباطي شبكه اي امكان ارتباط فرد با فرد، فرد با گروه و گروه با گروه را توسعه بخشيده است، ضرورت داشتن كدهاي اخلاقي و مسئوليت اجتماعي بسيار بيشتر مي شود و از اولويت هاي ارتباطي به حساب مي آيد.


موارد فوق كمك كننده و تقويت كننده روابط سازمان بر مبناي توسعه محتواي قابل اعتماد و جلوگيري از توسعه اخبار جعلي در بستر رسانه هاي جديد ارتباطي و اجتماعي به حساب مي آيد. بطور حتم برگزاري كارگاه هاي آموزشي و برجسته سازي پيامدهاي ناگوار اخبار دستكاري شده و جعلي مي تواند نقش بازدارنده اي را ايفاد كند و فضاي "اعتماد درون سازماني و برون سازماني" را تقويت كند.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)