شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تعريف جديد از بشر
جمعه، 21 اردیبهشت 1397 - 13:57 کد خبر:33430
محققيني كه كتاب « انسان آينده نگر» را به رشته تحرير در آورده اند معتقدند تعريف هميشگي انسان يعني ابزارساز بودن، فرهنگي بودن يا قدرت بيان داشتن فقط مختص بشر نيست. از نظر آنها، مغز بشر برنامه ريزي شده است كه همواره به آينده بيانديشد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- محققيني كه كتاب « انسان آينده نگر» را به رشته تحرير در آورده اند معتقدند تعريف هميشگي انسان يعني ابزارساز بودن، فرهنگي بودن يا قدرت بيان داشتن فقط مختص بشر نيست. از نظر آنها، مغز بشر برنامه ريزي شده است كه همواره به آينده بيانديشد.

چون آنچه كه ما را خردمند مي سازد يا ابزارساز يا اجتماعي و فرهنگي و يا حتي موجود اخلاقي، اين است كه ما قدرت آينده نگري داريم. ما با تمركز بر آينده و فكر كردن مداوم در باره آن، توانستيم همه چيزهايي را كه داريم بسازيم يا كشف و اختراع كنيم.

مغز ما، دنيا را با ذره ذره اطلاعات قديمي نمي نگرد چون آنقدر اطلاعات و خاطرات بايگاني شده دارد كه فرصت نمي كند به همه آنها در هر لحظه تكيه كند. بشر فقط، هر چه كه در وجودش جمع آوري شده حتي اطلاعاتي كه از اجدادش به صورت اطلاعات ژنتيكي، نصيبش شده را همواره ويرايش مي كند. بازسازي مي كند يا حتي خاطرات جديد مي آفريند تا بتواند « آينده نگري» كند.


ما انسانهاي آينده نگر به خودمان مي قبولانيم كه به خاطر منافع شخصي يا گروهي، خودمان را فدا كنيم تا پاداشي نصيب مان شود. به همين خاطر نيز مذاهب در جوامع ما شكل گرفته اند تا پاداش هاي ابدي صادر كنند.

بخشي از توانايي آينده نگري در ساير حيوانات هم وجود دارد، مورچه ها به طور غريزي برنامه ريزي شده اند كه كارهاي خاصي از آنها سر بزند كه براي آينده گروه شان است ولي خودشان به طور فردي به اين توافق نرسيده اند و فقط ژن شان به آنها ديكته مي كند.

سنجاب ها، دانه هايي را زير خاك چال مي كنند بدون اينكه بدانند زمستان خواهد رسيد. نمونه هايي از ميمون ها هم هستند كه آينده نگري هاي كوتاه مدت دارند. مثلا ديده شده است كه بعضي از آنها در باغ وحش ها، سنگ هاي را از قبل كنارشان تلمبار مي كنند كه به سمت انسان هاي بازديد كننده پرتاب كنند.

ميمونها و همه حيوانات ديگر، بيشتر وقت روزانه شان محدود به فكر كردن در باره تهيه غذا و شكار نشدن در همان روز مي شود. اما ابعاد پيشبيني هاي انسان در يك سطح ديگر است. تحقيقات جديد گوياي اين است كه به فكر آينده بودن، سه برابر بيشتر از غرق شدن در افكار گذشته صورت مي گيرد. به اضافه اينكه حتي نقب زدن در خاطرات و مرور حافظه نيز براي جواب دادن يا تخيل در باره آينده است.


منبع: www.nytimes.com