شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديريت در بازار ركود
شنبه، 20 آبان 1396 - 12:37 کد خبر:31798
فراموش نكنيم در دوره ركود و بحران صاحبان رسانه هاي تبليغاتي نيز در شرايطي مشابه قرار مي گيرند. با افزايش قدرت چانه زني، صاحبان صنايع امكان تهيه فضاي رسانه اي با قيمت هاي مناسب را كه در اين دوره بالاست، خواهند داشت.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- از آنجا كه چالشهاي اصلي كسب و كار در دوران هاي ركود و بحران شكل مي گيرد، روش ها و استراتژي هاي مواجه با اين بحرانها هميشه از اهميت زيادي برخوردار است. در اقتصاد كلان، كاهش مستمر در فعاليتهاي‌ عمومي كسب‌وكار را كسادي مي نامند و در اين دوران است كه كاهش معني دار در چهار عامل توليد، درآمد، اشتغال و تجارت در اقتصاد ايجاد مي شود.

 

در اين دوران هرچه رقابت شديدتر شود اهميت و ضرورت رعايت اصول بازاريابي بيشتر مي شود، لذا تسلط به اصول بازاريابي و دقت در اجراي اين اصول در دوره بحران و ركود از اهميت زيادي برخوردار است. بايد دانست آمادگي جهت مواجه با دوران هاي ركود و بحران را بايد از دوران هاي بهبود و رونق آغاز كرد.

 

بنابراين كسب و كارهايي كه در پيش بيني دوران هاي ركود و بحران داراي عملكرد بهتري بودند مي توانند جايگاه بهتري نيز در رقابت داشته باشند. در اين ميان مساله اصلي مديران در دوران هاي ركود و بحران، مديريت نقدينگي است. چراكه از يك طرف خريداران تمايل به پرداخت اقساطي يا تاخيري داشته و از طرف ديگر تامين كنندگان هم تمايل به دريافت وجوه به صورت نقدي و آني دارند.

 

در دوره ركود و بحران اندازه بازار به شدت كوچك مي شود و اين يعني كه جا براي شركتهاي فعال در بازار بسيار تنگتر شده و لذا برخي از شركتها دچار ورشكستگي و از بازار خارج مي شوند. پس با توجه به كاهش شديد توان خريد مشتريان در اين دوره، ديدگاهها و ارزشهاي مشتريان نيز دچار تغيير گرديده، مديران بايد اجزاي آميزه بازاريابي خود را مجددا بازيابي، طراحي و اجرا نمايند.

 

بدليل افزايش حساسيت به قيمت در اين دوره، شركتها بايد تلاش كنند با حذف كردن بخشهاي پرستيژي و غير ضروري، محصولات مناسبتري از نظر قيمتي طراحي و عرضه كنند. با توجه به تغيير شرايط بازار و افزايش رقابت قيمتي بين شركتها و در مقابل تمايل مشتريان به خريد محصولات ارزانتر، اهداف قيمت گذاري در اين دوره بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

 

به عنوان نمونه بايد در اين دوره، هدف دستيابي به حداكثر سود جاي خود را با هدف حفظ بقا عوض نموده و با توجه به شكل گيري پديده مازاد كالا و مشكل شدن عمليات فروش، اهميت شركتهاي واسطه بسيار افزايش مي يابد و سياستهاي توزيعي شركتها نيز بايد در اين دوره تعديل و همه اينها در شرايطي است كه برخلاف تصور برخي از مديران، اهميت استفاده از ابزارهاي ترفيع و ترويج مانند تبليغات همچنان در اين مرحله بايد بالا نگاه داشته شود و طبيعتا شركتهايي كه بتوانند توان نقدينگي خود را در اين دوره حفظ كنند مي توانند از اين مزيت به نحوي مطلوب بهره جويند.

 

فراموش نكنيم در دوره ركود و بحران صاحبان رسانه هاي تبليغاتي نيز در شرايطي مشابه قرار مي گيرند. با افزايش قدرت چانه زني، صاحبان صنايع امكان تهيه فضاي رسانه اي با قيمت هاي مناسب را كه در اين دوره بالاست، خواهند داشت.


برخي از ابزارهاي ترفيع و ترويج از جمله چاشني هاي فروش در اين دوره از اثربخشي بيشتري برخوردار بوده كه كوپن هاي تخفيف، قرعه كشي و اهداي جايزه از آن جمله اند. در كنار سختي هاي فراواني كه در دوران هاي ركود و بحران پيش پاي مديران شركتها قرار مي گيرد، فرصتهاي نابي هم شكل مي گيرد كه در صورت پيش بيني درست، آمادگي لازم و حفظ نقدينگي كافي مي توان از اين فرصتهاي طلايي استفاده ي بهينه اي را نمود.

 

 به عنوان نمونه خريد تمام يا بخشي از سهام شركتهاي رقيبي كه توان مقابله با اين شرايط را ندارند از جمله اين فرصتهاست. پس با مديريت صحيح در پاييز و زمستان كسب و كار، بهار و تابستان اقتصادي سهم شركتهايي خواهد شد كه موفق شوند زمستان سرد را پشت سر بگذارند و شركتهايي از اين دوره سخت گذر خواهند كرد كه نسبت به رقباي خود اشتباهات كمتري داشته و عملكرد بهتري از خود نشان دهند.

 

 طبيعتا با فرا رسيدن دورانهاي بهبود و سپس رونق سياستها و استراتژيهاي شركتها مجددا بايد باز طراحي شود و آمادگي براي دوره بحران بعدي نيز از همين زمان آغاز مي شود.


 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)