شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : معناي راستين نوآوري را گم كرده ايم
شنبه، 21 مرداد 1396 - 10:28 کد خبر:30876
رسيدن به تعريفي از نوآوري تنها نيمي از كار است، نيمي ديگر بازنمايي و توضيح چگونگي آفريدن چيزي نو و چگونگي كاربرد يگانه و بي همتاي آن مي باشد كه همگي در چارچوب آرمان هاي بلند مدت و كوتاه مدت و سازنده و عامل هاي بيروني كارا و اثرگذار بر بازرگاني شما مي باشد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- شايد نونافهمي ( innoveracy ) همانند واژه هاي نوپيداي ديگر، كم و بيش دهان پركن باشد ولي در دورنماي بازرگاني و سوداگري بسيار مهم است. هوراس دييِدو تحليل گر و واكاوگر شركت آسيمو به تازگي مقاله اي در اين باره چاپ كرده است. از ديد وي دربارۀ مفهوم نوآوري در سراسر جهان كژفهمي هايي وجود دارد و بنابراين او مي كوشد كه نونافهمي را بسازد و برسرزبان ها بيندازد. اين واژه به معناي ناتواني در درك آفرينش گري و اهميت آن در جامعه مي باشد.

با پيشرفت از نقطه آغاز حركت تان نوآور بمانيد
تنها با گذشت زمان معلوم مي شود كه آيا اين واژه در گفتار مردمان جا باز مي كند يا نه. در باور سوداگري واژۀ نوآوري آزاردهنده است. معناي آن بسيار ساده است: هرچيز نو و كارآمد بي همتا ولي هرگاه گفتگويي كه دربارۀ معناي اين واژه درمي گيرد به آن مي انجامد كه معناي راستين آن را گم كنيم.


اكنون درميان نوآوريهاي گوناگون مي توان فرانوآور، فرونوآور و پيش نوآور بود. هرچند چنين گسترۀ معنايي نبايد باشد ولي وجود دارد و مردمان بسياري در كار درگير آن اند.


بايد اين پيچيدگي معنايي از سر راه برداشته شود.

پيش فرضهاي چالش. از در پيش گرفتن رويه اي نو نترسيد

در شركت ويندستريم، مديريت نوآوري با تعريف آن آغاز مي گردد. نه فرانوآوري، نه فرونوآوري، نه پيش نوآوري و نه نوآوري پربار مي كنيم، تنها نوآوري مي كنيم.


رسيدن به تعريفي از نوآوري تنها نيمي از كار است، نيمي ديگر بازنمايي و توضيح چگونگي آفريدن چيزي نو و چگونگي كاربرد يگانه و بي همتاي آن مي باشد كه همگي در چارچوب آرمان هاي بلند مدت و كوتاه مدت و سازنده و عامل هاي بيروني كارا و اثرگذار بر بازرگاني شما مي باشد.


عامل هاي بيروني كاراترين بخش در تعيين سمت وسوي برنامه ريزي و هدف گذاري بيشتر مردم است. ديدگاه فرآوري مهم است، ولي مي تواند احساس نياز به گروه نوآوراني را پديد آورد كه تنها درپي هدفها و آرمان هاي ويژه اي باشند و شايد آن هدف ها درخور شركت يا كارخانه شما نباشد.


مديران بالارتبه بايد همواره شنواي ديدگاه هاي گوناگون باشند و هرگونه پريشان فكري و سرآسيمگي دربارۀ نوآوري را از سر راه بردارند ولي هم زمان با آغوشي باز پذيراي نوآوري و راهبري شركت به سمت و سوي درست باشند.
 

منبع: www.ibazaryabi.com
حامد محمدي