شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مردان جوان كار را فداي بازي‌هاي كامپيوتري مي‌كنند
شنبه، 24 تیر 1396 - 23:36 کد خبر:30467
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مردان جوان در آمريكا بطور فزاينده‌اي دست از كار مي‌كشند تا بتوانند دشمنان مجازي را بكشند و در جنگ‌هاي كامپيوتري شركت كنند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مردان جوان در آمريكا بطور فزاينده‌اي دست از كار مي‌كشند تا بتوانند دشمنان مجازي را بكشند و در جنگ‌هاي كامپيوتري شركت كنند.

يك تحقيق جديد كه دانشگاه‌هاي پرينستون، شيكاگو و روچستر انجام داده‌اند نشان مي‌دهد كه از سال ۲۰۰۰ ميلادي شمار مرداني كه مي‌بايست در حالت عادي شاغل باشند، اما كسب و كار را بخاطر دنياي مجازي كنار گذاشته‌اند رو به افزايش گذاشته است.

اين مردان كه براي ادامه بازي‌هاي كامپيوتري بايد از پدر و مادر خود كمك مالي بگيرند، بيشتر شاد هستند تا آناني كه به كار خود ادامه مي‌دهند.

اما اين تحقيق هشدار مي‌دهد كه غيبت اين مردان از بازار كار تاثير منفي بر اشتغال و درآمدزايي آنها در ادامه زندگييشان ‌خواهد داشت.

نويسندگان اين تحقيق مي‌گويند در سال ۲۰۱۶، شمار مردان جواني كه دانشجو نيستند اما كار نمي‌كنند به ۱۵ درصد رسيده در حاليكه اين رقم در سال ۲۰۰۰ ميلادي ۸ درصد بوده است.

در طول دهه ۲۰۰۰ ميلادي بين ۲۳ تا ۴۶ درصد ترك كار در ميان مردان جوان بخاطر بازي‌هاي كامپيوتري بوده است. پيشرفت كامپيوترها و لذتبخش بودن بازي‌ها عامل اصلي ترك كار در ميان مردان جوان است و پژوهشگران معتقدند كه نوعي اعتياد در ميان مردان جوان نسبت به اين بازي‌ها ديده مي‌شود.

در اين تحقيق مشخص شده ۷۰ درصد مردان جواني كه در سال ۲۰۱۵ بخاطر بازي‌هاي كامپيوتري كار را رها كرده‌اند با يكي از خويشاوندان نزديك خود زندگي مي‌كنند، در حاليكه اين نسبت در سال ۲۰۰۰ فقط ۴۶ درصد بوده است.

پژوهشگران معتقدند كه تغيير عادت مردان جواني كه كار را رها كرده‌اند، به دليل لذتي كه از بازي‌هاي كامپيوتري مي برند بسيار دشوار خواهد بود.