شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : غارت سياست و روابط عمومي
شنبه، 16 اردیبهشت 1396 - 09:52 کد خبر:29338
هرشخص ديوانه، مرموز، غيرعادي و معتاد مي تواند خودش را شاغل در روابط عمومي معرفي كند. در واقع، اعتبار نامه ها در روابط عمومي ها، فاقد اعتبار و پروانه هستند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- زماني كه رونالد ترامپ جلسه اي براي ديدار با نخبه هاي خبري آمريكايي تشكيل داد، ما را با توهين ديگري به مطبوعات شگفت زده كرد. او با خشم اظهار كرد كه شما همه دروغگو هستيد، كلمه بهتر فريب خوردگان هستيد.


دانستن اينكه آيا رفتار ترامپ در مقابل رسانه ها براي ديكته قدرت خودش برآنهاست يا تحقير عمومي آنها يا هر دو مشكل است؟ در هر صورت، رسانه هاي خبري ابزاري براي وي براي موفقيت برندش و گواهي بر سبقت جويي او هستند.


آنچه بين ترامپ و مطبوعات وجود دارد، فرم جديد و تغيير يافته اي از بهره بردار و منابع طبيعي است. او يك معدنچي و شكارچي دغل، عاري از حس مسئوليت است و براي حفظ حيات خودش تلاش مي كند. بيشتر شبيه يك سوخت فسيلي محدود يا يك گونه در حال انقراض است تا انرژي خورشيدي يا بادي.


قوانين جدي وجود دارد كه مانع ترامپ براي بازي به عنوان يك مرد خيلي بد در حوزه روابط عمومي مي شود. وقتي ترامپ به مطبوعات برچسب زد، آنها به سمت تقلب كشيده شدند – اين استراتژي فريب كارانه اي در جهت خاموش كردن مخالفانش بود. عمل او باعث تجزيه جريان هاي طرفدار صلح شد، بيشتر آن ساختگي بود و چرا كه نه؟ سيستمي كه فعاليت ها را كنترل مي كند غيرفعال و ناتوان است و به نوعي، رأي دهندگان نيز غير فعال مي شوند.


اين مطلب را به گروه هاي طرفدار روابط عمومي ها و متخصصان علم ارتباطات كه قواعد سازماني آنها رسانه ها و مديريت آنها هستند، بگوييد. اين مطلب را به توده روزنامه نگاران حرفه اي، فعالان، افراد شركت كننده در مبارزات انتخاباتي، وبلاگ نويس ها، محتواسازان، داستان نويسان و مبليغين كه با ابزار آزادي رسانه ها را آلوده مي سازند، بگوييد. آنها به تنهايي مسئول اين صنعت آزاد نيستند، اما فشاري كه آنها اعمال مي كنند مي تواند براي بازگرداندن اعتبار مطبوعات خبري مفيد باشد.


ادوارد برنيز كه به عنوان پدر علم روابط عمومي شناخته مي شود، يك بار به من گفت: هرشخص ديوانه، مرموز، غيرعادي و معتاد مي تواند خودش را شاغل در روابط عمومي معرفي كند. در واقع، اعتبار نامه ها در روابط عمومي ها، فاقد اعتبار و پروانه هستند. آنهايي كه در اين موقعيت هستند بر اساس فرض قبلي و در عمل زياده روي مي كنند- و چنانچه توسط انجمن روابط عمومي آمريكا بيان شد، روابط عمومي ها وجود دارند تا خدمات متقابل خوبي انجام دهند.


با اين حال سازمان هاي روابط عمومي و شركت هاي ارتباطي بايد ياد بگيرند كه كار واقعي چيزي فراتر از تبليغ برندها، پرداختن به حسن شهرت ها و تسكين مشكلات است. متاسفانه براي تمام مباحث در مورد اصول اخلاقي و ارتباط دوطرفه، شكاف عميقي وجود دارد حتي در بالاترين سطوح، روابط عمومي ها گرايش به زيبا سازي اهداف شان دارند.


به نظر Matt Lauer، روابط عمومي ها، رسانه هستند و رسانه ها روابط عمومي، چرا گمان مي كنيد كه يكي به ديگري خدمت مي كند در حالي كه به وضوح يكديگر را حمايت مي كنند.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)