شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سه كتاب سال روابط عمومي ايران را دانلود كنيد
شنبه، 23 بهمن 1395 - 12:07 کد خبر:28126
كتاب سال روابط عمومي ايران مربوط به وقايع و رويدادهاي علمي روابط عمومي در ايران و جهان كه هر ساله توسط انجمن متخصصان روابط عمومي و با همكاري ساير حوزه­هاي فعال علمي و دانشگاهي و با حمايت روابط عمومي سازمان هاي اجرايي انتشار مي يابد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، كتاب سال روابط عمومي ايران مربوط به وقايع و رويدادهاي علمي روابط عمومي در ايران و جهان كه هر ساله توسط انجمن متخصصان روابط عمومي و با همكاري ساير حوزه­ هاي فعال علمي و دانشگاهي و با حمايت روابط عمومي سازمان هاي اجرايي انتشار مي يابد.

كتاب سال روابط عمومي ايران با صفحات رنگي و در قطع رحلي منتشر مي شود.

اين كتاب با هدف معرفي فعاليت هاي شاخص روابط عمومي ايران هر ساله  در قالب كتاب سال به زيور چاپ آراسته مي شود.

لينك دانلود كتاب سال روابط عمومي سه دوره گذشته جهت بهره برداري اساتيد، صاحب نظران و علاقمندان در ذيل قرار مي گيرد.

 

كتاب سال روابط عمومي 1394

كتاب سال روابط عمومي 1393

كتاب سال روابط عمومي 1392

 

منبع: انجمن متخصصان روابط عمومي (www.iaprs.ir)