شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اهميـت نقـش روابط عمومـي در توسـعه نهادهـاي اقتصـادي
دوشنبه، 20 دی 1395 - 08:26 کد خبر:27524
روابط عمومي پوينده و تحليل گر خواست ها، نيازها و گرايش هاي سازمان و مخاطبان سازمان است و هدف و چگونگي همه برنامه ها را ترسيم مي كند، علم و هنري آميخته كه درون و برون يك سازمان را به هم پيوند مي دهد و شريان حياتي و دايمي يك مجموعه است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- امروز به دليل پيچيدگي هاي مسايل اقتصادي و اجتماعي، «نقش روابط عمومي در توسعه نهادهاي اقتصادي» بسيار حائز اهميت است. در 4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199تغييرات روز افزون جهان امروز روابط عمومي مي بايست پيوسته خود را با محيط تطبيق دهد و براي ارتباط با محيط، امكانات خود را بسيج كرده و آماده سازد. براي دستيابي به فناوري هاي روز جهاني بايد به دانش آن مسلط باشيم، گشودن قفل هاي دانش و فناوري هاي امروز به كليدهاي امروز نياز دارد و باز كردن اين قفل ها با كليدهاي ديروزي، محال است. در اين بين روابط عمومي پل ارتباطي بين سازمان و مخاطب است و هرچه اين پل ارتباطي مستحكم تر باشد مي توان نتيجه گرفت كه سازمان در رسيدن به برنامه ها و خدمات رساني به جامعه موفق تر حركت مي كند.


يك شركت يا سازمان بايد بداند به كدام سمت و سو مي خواهد برود و روابط عمومي با برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل، استراتژي سازمان را سمت و سو مي بخشد. از سويي در همه جا و همه چيز منابع محدود و خواست ها و تقاضاها نامحدود است و همه مي خواهند منابع مورد نيازشان را ارزان تر تامين كنند. روابط عمومي بايد بتواند چشم اندازي از عقلانيت و بصيرت مالي به سازمان ارائه دهد و بر اساس نگرش پويا و جستجوگر خود نقشه راهي پيش پاي سازمان قرار دهد.


اين عقل و بصيرت تنها به مسائل مادي محدود نمي شود، سازمانها به بينش و بصيرت محيطي نيز نياز دارند، تحقق اين مورد از جمله مختصات و وظايف روابط عمومي هاست. عقل محيطي يعني اين كه اگر محيط ما دچار موج شود، كساني نجات مي يابند كه موج سواري را مي دانند و در نتيجه عقل محيطي اجازه نمي دهد موج آنان را به هر سمت و سويي كه دلش خواست، ببرد. عقل محيطي، محيط را به نفع سازمان تغيير مي دهد و به گفته يكي از مديران صاحب نام جهاني، لازمه موفقيت در اين امر 3 كلمه است: يادگيري، يادگيري و يادگيري ....! همين يادگيري مي تواند كمك بسيار بزرگي باشد در جهت يافتن بصيرت بازاريابي كه نياز مهم سازمانها مخصوصأ سازمانهاي اقتصادي است.


تعامل با مشتريان نشان دهنده اهميت رابطه مستقيم با اين نوع بصيرت است، زيرا تمامي منابع پايان مي يابد، اما «تعامل» منبعي است كه انتها ندارد و اين تعامل سازي هم از وظايف روابط عمومي ها به حساب مي آيد.


اما اگر بخواهم از بصيرت پنجمي نام ببرم آن عقل يا بصيرت منابع انساني است، مديريت منابع انساني بسيار مهم است سرمايه هاي انساني و مديران، موتور محرك و مهمترين عناصر موفقيت سازماني هستند،از اين رو تعامل با كاركنان يك مجموعه بسيار اهميت دارد. رويكرد با هر فرد در سازمان بايد بر مبناي سلسله مراتب شخصيت و شايستگي وي باشد و به طور حتم جايگاه و توانمندي افراد شايسته و كاردان در تمامي بخش هاي يك سازمان، مغتنم محسوب و مورد استفاده واقع خواهد شد.


اگر بخواهم با ششمين بصيرت سخنان خودم را پايان دهم آن عقل يا بصيرت فني است امروز يك ربات بهتر از يك انسان در كارخانه خودروسازي مي تواند اتاق خودروها را رنگ بزند و ديگر كارها را انجام دهد. بنابراين عقل فني يك انسان موقعي اهميت بيشتري دارد كه با تفكر و خلاقيت همراه باشد يعني آنچه كه ربات ها ندارند.


در كل روابط عمومي پوينده و تحليل گر خواست ها، نيازها و گرايش هاي سازمان و مخاطبان سازمان است و هدف و چگونگي همه برنامه ها را ترسيم مي كند، علم و هنري آميخته كه درون و برون يك سازمان را به هم پيوند مي دهد و شريان حياتي و دايمي يك مجموعه است. شايسته پاسداشت و نيازمند توجه و حمايت بيش از آنچه كه نثارش مي داريم.