شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ انتشار نخستين شماره روزنامه «يو. اس. ا ـ تودي» و اشاره اي به روش تعيين درصد اهميت يك روزنامه
سه شنبه، 25 شهریور 1399 - 12:13 کد خبر:25846
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پانزدهم سپتامبر 1982 شركت رسانه اي «گانِت» نخستين شماره روزنامه تازه خود «يو. اس. ا ـ تودي USA Today» را منتشر كرد كه اينك پُرفروشترين (نه، مهمترين) روزنامه سراسري آمريكاست. اين روزنامه با توجه به روانشناسي مخاطبان معاصر، ساده نويسي را پيشه خود ساخته است و بانگارش خاص و عكسهاي متعدد منتشر مي شود.
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پانزدهم سپتامبر 1982 شركت رسانه اي «گانِت» نخستين شماره روزنامه تازه خود «يو. اس. ا ـ تودي USA Today» را منتشر كرد كه اينك پُرفروشترين (نه، مهمترين) روزنامه سراسري آمريكاست. اين روزنامه با توجه به روانشناسي مخاطبان معاصر، ساده نويسي را پيشه خود ساخته است و بانگارش خاص و عكسهاي متعدد منتشر مي شود.


شركت گانت كه در سال 1906 توسط «فرانك گانتFrank Gannett متولد1876 و متوفي در 1957» تاسيس شده است در سال 2003 در ايالات متحده داراي 99 روزنامه و مجله، 22 فرستنده تلويزيوني و دهها راديو و يك خبرگزاري بود. اين شركت در دهه 1950 كه مؤسس آن درگذشت 22 روزنامه، چهار راديو و سه تلويزيون داشت. گانت كه يك جمهوريخواه (راستگرا) بود فعاليت مطبوعاتي خود را از شهر نيويورك آغاز كرده بود. وي گفته بود كه اگر رئيس جمهوري باشد يك وزارت خانه صلح هم داير مي كند. فرانك گانت كار روزنامه را از زماني كه دانش آموز دبيرستان بود با رساندن روزنامه شهر بريستول ايالت نيويورك با دوچرخه به خانه هاي محله اي كه در آن زندگي مي كرد آغاز كرده بود. وي با اين كار هزينه خريد لباس و تفريح خودرا تأمين مي كرد. او بعدا خبرگير و خبرنگار شد و ....


بايد دانست كه اهميت روزنامه به تيراژ آن نيست، به كيفيت مطالب و تجربه، شهرت، دانش و مقبوليت اجتماعي نويسندگانش است و اينكه چه كساني آن را مي خوانند. عوام الناس روزنامه را مي خرند ولي جز يكي دو مورد، بقيه مطالبش را نمي خوانند ـ فقط ورق مي زنند و نگاه مي كنند كه نقض غرض تلقي شده است. هر جامعه ملي، صرف نظر از ميزان جمعيت، توسط چند هزار نفر اداره مي شود و اهميت يك روزنامه به اين است كه تا چند درصد اين چند هزار نفر را جذب و به خواندن مطالبش معتاد و نيازمند مي كند. اين گروه نشريه اي را مي خوانند كه از آن ـ در هرشماره ـ با زباني ساده كه وقت گير نباشد اطلاعات و معلومات تازه به دست آورند.