شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رفع فيلتر سايت اسپوتنيك در تركيه
دوشنبه، 18 مرداد 1395 - 17:01 کد خبر:25207
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ماهر بزتپه، رئيس دفتر تركيه اسپوتنيك اطلاع داد كه امروز سايت اين آژانس خبري در محدوده ي تركيه رفع فيلتر شده است.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ماهر بزتپه، رئيس دفتر تركيه اسپوتنيك اطلاع داد كه امروز سايت اين آژانس خبري در محدوده ي تركيه رفع فيلتر شده است.
 
 رئيس دفتر تركيه خبرگزاري اسپوتنيك گفت: " تصميم مربوط به فيلتر سايت اسپوتنيك ، چهارماه پيش گرفته شد و هيچ پايه و اساس قانوني نداشت. در خصوص فيلتر سايت و رفع فيلتر هيچ كس هيچ اطلاعي به ما نداد. ما فكر مي كنيم كه تصميم مربوط به رفع فيلتر واقعه ي خوب و مثبتي است. پيشتر ما به دادگاه تجديد نظر در خصوص قوانين فيلتر مراجعه كرده بوديم و منتظر تصميم دادگاه مانديم. ما معتقديم كه تنش هاي ايجاد شده در زمينه ي سياسي نبايد در فعاليت هاي خبرنگاري تاثير گذار باشد. "