شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آينده روابط عمومي پايدار و تغيير در كيفيت مسئوليت اجتماعي و فراگيري فناوري هاي ارتباطات عمومي
شنبه، 7 آذر 1394 - 14:41 کد خبر:19966
آينده روابط عمومي بر مبناي گذشته، حال  و مسير حركت روابط عمومي ها با تكيه بر "عوامل متغير" مرتبط با روابط عمومي ها ترسيم مي شود. عوامل متغير مرتبط با روابط عمومي در درجه اول مرتبط  با تغيير در كيفيت مسئوليت هاي اجتماعي روابط عمومي ها و در درجه بعدي مرتبط با فناوري هاي ارتباطات عمومي است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- آينده روابط عمومي بر مبناي گذشته، حال  و مسير حركت روابط عمومي ها با تكيه بر "عوامل متغير" مرتبط با روابط عمومي ها ترسيم مي شود. عوامل متغير مرتبط با روابط عمومي در درجه اول مرتبط  با تغيير در كيفيت مسئوليت هاي اجتماعي روابط عمومي ها و در درجه بعدي مرتبط با فناوري هاي ارتباطات عمومي است. لذا سئوال اساسي اين است كه با چه تغييري در كيفيت خدمات و مسئوليت اجتماعي روابط عمومي مواجه هستيم؟ و چه فناوري هاي ارتباطات عمومي جديدي ظهور پيدا كرده و در مسير آينده ظهور پيدا خواهد كرد؟


مسئوليت اجتماعي در واقع بدنيال  پايداري شركت ها، صنايع و خدمات تجاري است و پايداري مفهومي چند وجهي  است كه از يك سو افزايش بهره وري و ارزش افزوده را دنبال مي كند و از سوي ديگر به همه ذي نفعان مرتبط با سازمان/شركت توجه حقوقي  و مسئولانه دارد و در جهت ديگر به سلامت انسان، محيط زيست و استمرار و پايداري سالم منابع، خدمات و فعاليت ها و كيفيت زندگي براي نسل هاي آينده توجه مي كند.


پايداري محصول يك انسجام، خلاقيت و يكپارچگي معطوف به افزايش رضايت همه ذي نفعان خصوصا مشتري است. بايد توجه كرد كه در ميان ذي نفعان محور اصلي كه رضايت آن به ساير ذي نفعان سرايت مي كند، رضايت مشتريان است. در نظر بگيريد در يك مثلا شركت شكلات، كاركنان، سهامداران و شوراي مديريتي شركت و همچنيان خريدار و مشتري همه ذي نفعان شركت محسوب مي شوند ولي محور اصلي مشتري و خريداران هستند كه در صورت وجود رضايت آنها، چرخه حركت و موفقيت گرم مي شود و ارزش افزوده شركت را افزايش مي دهد و در ذيل رضايت مشتري،  كاركنان، سهامداران و عوامل مديريتي بهره بيشتري مي برند.


با اين رويكرد روابط عمومي بعنوان نهاد اصلي براي تعريف، اجراء و نظارت بر حسن اجراء كدهاي مسئوليت اجتماعي شركت ها/سازمان ها عمل مي كند و كدهاي مسئوليت اجتماعي شركت ها و سازمان ها را با رويكرد توسعه و پيشرفت پايدار دنبال مي كند. قرار گرفتن و نهادينه شدن هوشمند كد هاي مسئوليت اجتماعي در روندها و فرايندهاي جريان اطلاعات پيوند هوشمندي را بين فناوري هاي ارتباطات عمومي و مسئوليت هاي اجتماعي فراهم مي كند كه دامنه نفوذ آن به همه چيزها كه موضوع اينترنت همه چيزهاست يعني 1) آدم، 2) اشياء، 3) اطلاعات و 4) فرايندها، سرايت مي كند و گستره تسهيل شده و مسئولانه اي از ارتباطات عمومي را تامين مي كند.  به عبارتي به پيوند خوردن كدهاي مسئوليت اجتماعي و فنآوري هاي ارتباطات عمومي، روابط عمومي و ساختار شركت تبديل به نظام و سيتسم خودكار مي شود.


 
4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


همانطور كه در مدل بالا ملاحظه مي شود، آينده روابط عمومي پايدار بر مبناي دو متغير يا متغيرهاي اصلي مرتبط با ابعاد فناورانه ارتباطات عمومي كه شامل عناصر اينترنت همه چيزها مي شود و متغيرهاي مرتبط با كيفيت زندگي كه منشاء اثر گذاري كدهاي مسئوليت اجتماعي هم در ابعاد هوشمند (مصنوعي) و هم در ابعاد انساني (طبيعي) است، مي شود. لذا در اين مقاله تلاش مي شود اجزاء اين مدل كه با هدف تامين جامع سلامت و رضايت همه ذي نفعات سازمان ها و شركت ها تهيه شده است؛ مورد بحث و تحليل مفهومي و كاربردي قرار گيرد. در اين مطالعه "مفهوم روابط عمومي پايدار" دامنه گسترده تري را شامل مي شود كه مرتبط با ابعاد متعالي زندگي و تامين كننده سعادت اخروي است. به نظر مي رسد در نظريه هاي پيشرفت پايدار كمتر به ابعاد متعال و جاودانه پيشرفت توجه شده است. بعد متعال روابط عمومي پايدار به نوعي تقويت كننده "جامعيت" ارتباطات و رفتار است كه در جاي خود هم تامين كننده سلامت و هم تامين كننده سعادت فرد و جامعه است.
 

دكتر سعيد رضا عاملي، استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در تاريخ ششم ديماه سال جاري در داوزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران سخنراني خود را با عنوان آينده روابط عمومي پايدار و تغيير در كيفيت مسئوليت اجتماعي و فراگيري فناوري هاي ارتباطات عمومي  ارائه خواهند داد.