شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ديپلماسي عمومي و روابط عمومي
شنبه، 20 آبان 1391 - 21:07 کد خبر:1953

مقايسه روابط عمومي و ديپلماسي عمومي هم جالب و هم ضروري است. الزام جداگانه روابط عمومي در فراهم كردن اطلاعات براي مردم يك كشور دموكراتيك در مورد اقدامات و انگيزه هاي دولت ها و الزام ديپلماسي عمومي در تحريف ادراك مردم سرتاسر جهان براي تامين منافع يك ملت، ظاهرا مي تواند با يك الزام مشترك براي ارتباطات سازگار و مداوم يك ملت چه در زمينه داخلي و چه خارجي جايگزين شود. تفاوت هاي بنيادين بين روابط عمومي و ديپلماسي عمومي مي تواند با مقايسه الزامات اصلي، اهداف و مخاطبين عمده مشخص شود.

هدف اصلي روابط عمومي اطلاع رساني و مخاطبان آن، جمعيت داخلي هستند. در حالت آرماني، روابط عمومي همه واقعيت ها را به همه افراد و در همه زمان ها مي گويد اما هدف اصلي ديپلماسي عمومي تحت تاثير قرار دادن و مخاطبان آن نيز عامه مردم و رهبران ملت هاي ديگر است. اما در اين ميان بين اين دو شباهت هايي نيز وجود دارد. هم ديپلماسي عمومي و هم روابط عمومي از گستره وسيعي از فناوري اطلاعات در دسترس روز استفاده مي كنند. فيلم، تلويزيون، راديو، اينترنت و بازي هاي ويدئويي ابزارهاي مهمي براي ارتقاي تصوير ملي در سطح برون مرزي است. در عين حال روابط عمومي و ديپلماسي عمومي مي توانند از تفاوت هاي خود در جهت هم افزايي و افزايش كارايي يك استراتژي مشترك و فراگير استفاده كنند نكته كليدي در تفاوت بين هماهنگي و مكمل بودن نهفته است. مقاله كامل