شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : منشور استكهلم؛ سندي بين المللي در روابط عمومي
سه شنبه، 24 شهریور 1394 - 00:56 کد خبر:18640
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، مترجم: عادل ميرشاهي- از سال 1986 كه منشور رم توسط سازمان بين المللي مشاوران متخصص ارتباطات تصويب شد، تا سال 2003 كه اين منشور به روز رساني شد، هيچ تغييري در منشور اوليه به وجود نيامد. منشوري كه در ذيل مشاهده مي كنيد، روزآمد اكتبر 2003 اين منشور است كه توسط تمام اعضاي سازمان به رسميت شناخته شده و مورد توجه قرار مي گيرد.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، مترجم: عادل ميرشاهي- از سال 1986 كه منشور رم توسط سازمان بين المللي مشاوران متخصص ارتباطات تصويب شد، تا سال 2003 كه اين منشور به روز رساني شد، هيچ تغييري در منشور اوليه به وجود نيامد. منشوري كه در ذيل مشاهده مي كنيد، روزآمد اكتبر 2003 اين منشور است كه توسط تمام اعضاي سازمان به رسميت شناخته شده و مورد توجه قرار مي گيرد.


سازمان مشاوران روابط عمومي شركت هاي خدمات حرفه اي هستند كه به مشتريان خود براي اثربخشي در افكار ، نگرشها و رفتار عمومي كمك مي كنند. همره با اين تاثير مسئوليتي را در قبال مشتريان ما و اعضاي ما، حرفه ما و جامعه در سطح كلان بر عهده دارند.


1. اهداف مشاروره و پشتيباني
مشاوران روابط عمومي ممكن است علاقه اي به سازش در زمينه نقششان به عنوان مشاور مستقل نداشته باشند. آنها بايد مشتريان خود را با عينيت ها نزديك كنند، تا مشتريانشان بتوانند استراتژي هاي ارتباطي و رفتار مطلوب را اتخاذ كنند.


2. جامعه
يك جامعه باز، آزادي بيان و يك مطبوعات آزاد بافتي را براي متخصصان روابط عمومي ايجاد مي كند. آنها از قوانين تبعيت كرده و با مشتريان كار مي كنند كه رويكردي مشابه را به اشتراك بگذارند.


3. شناسايي اعتماد
اعتماد قلب روابط ميان مشتري و يك مشاور روابط عمومي است. اطلاعاتي كه در پناه اعتماد مشتري به مشاور تهيه شده و عموم در مورد آن اطلاعي ندارند نبايد با ساير شركا بدون رضايت مشتري منتشر شود.


4. يكپارچگي اطلاعات
مشاوران روابط عمومي نبايد آگاهانه به گمراهي مخاطبان درباره اطلاعات واقعي بپردازند، و يا در مورد منافع مشتري چيزي را ارائه كنند. مشاوره بايد تمام تلاش خود را در ارائه اطلاعات دقيق مصروف كند.


5. وعده و وعيد
مشاور بايد با مشتري براي ايجاد انتظارات شفاف و واضح و براي نائل شدن به خروجي تلاش هايشان كار كنند. آنها بايد اهدافي ويژه را مشخص كرده و آنگاه براي رسيدن به وعده هاي خود كار كنند. مشاوره نبايد هيچ تضميني براي چيزهايي كه غير قابل تضمين ارائه دهد، يا اينكه مواردي را تضمين كند كه مستلزم يكپارچگي كانال هاي ارتباطي است.


6. تضادها
مشاوران ممكن است مشترياني را با منافع متضاد داشته باشند. بنابراين نبايد پيش از اينكه اول مشتري فرصت كافي براي تشريح حقوق مندرج در هر قرار داد بين آنها و مشاوره را داشته باشد، اقدام به عقد قرار داد كرد.


7. نمايندگي
مشاوران بر مبناي ايده شخصي شان ممكن است حاضر به قبول تكاليفي مديريت شركت يا تمركز سازمان نباشند.


8. شيوه هاي اداره و كسب و كار
مشاوران روابط عمومي متعهد به رفتار اخلاقي و اجراي بهترين شيوه هاي كسب و كار در تعامل با همه مخاطبان هستند.
 

سازمان بين المللي مشاوران ارتباطات
مركز كسب و كار مورتيك
خيابان بالاي 20 مورتيك
لندن
SW14 8JN
بريتانياي كبير
nfo@iccopr.com
www.iccopr.com