شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : "متولي روابط عمومي" از ميان ما رفت
یکشنبه، 22 شهریور 1394 - 09:42 کد خبر:18607
به راستي كه "متولي روابط عمومي" از جنس همه هنرمندان متعهد و اخلاق مدار اين مرز و بوم بود كه در طول فرصت در پيش روي، صادقانه و خالصانه كمر خدمت براي اعتلاء و توسعه هنر هشتم بست و بدون هيچ گونه ادعا و هياهو و چشم داشت و انتظار، شمع وجودش را به مثابه همه كساني كه عهده دار مسئوليت مراقبت و نگهباني از اماكن مقدس مي باشند در نهانخانه هنر هشتم بر افروخت

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- هنر به واسطه فلسفه وجودي از ارزش و اعتبار ويژه و شانيت تقدس گونه برخوردار است. زيرا تمامي تلاش وكوشش در عرصه هنر و هنرورزي ساختن و پرداختن است ،ساختن و پرداختن انسان و جامعه انساني. زيرا هنرمند با تلفيقي از عقل و عشق، صحنه هستي را با تاسي از حضرت دوست به حريم آفرينش و آفريدگي براي دل نوازي و چشم نوازي دلشدگان و شيفتگان مبدل مي سازد و به واسطه اتحاد و اتصال وجودي با آفريدگار زيبائي ها، جلال و جمال را به هم آميخته و زيباترين آثار وجودي را در عرصه ارتباطات انساني رقم مي زند. ذهن خلاق و انديشه فعال هنرمند با بهره گيري از ظرفيت هاي دروني و بيروني به پيروي از دانا و تواناي مطلق آهسته و پيوسته گام برمي دارد و رسم دانا ساختن و توانا ساختن انسانها را بر مدار ارتباطات صحيح انساني سرلوحه افكار و كار خود قرار مي دهد و با پشتكار و استمرار ذهن و زبان و عقل و جان، گل آگاهي را به اميد شكوفا شدن بهار دانائي و توانائي در كشتزار شناخت و معرفت جامعه انساني به ذهن ها و جان هاي آماده مي سپارد و با اين پيشه ، دستمايه زندگي اين سوي را ره توشه زندگي جاودانه قرار مي دهد.


به راستي كه "متولي روابط عمومي" از جنس همه هنرمندان متعهد و اخلاق مدار اين مرز و بوم بود كه در طول فرصت در پيش روي، صادقانه و خالصانه كمر خدمت براي اعتلاء و توسعه هنر هشتم بست و بدون هيچ گونه ادعا و هياهو و چشم داشت و انتظار، شمع وجودش را به مثابه همه كساني كه عهده دار مسئوليت مراقبت و نگهباني از اماكن مقدس مي باشند در نهانخانه هنر هشتم بر افروخت تا بدين طريق روشني بخش محفل روابط عمومي براي كساني باشد كه مشتاقانه و عاشقانه به دنبال درك و فهم و آموختن و يادگرفتن اين عرصه مهم بوده اند.


در روزگاري كه فقر درك صحيح از روابط عمومي گريبانگير فضاهاي سازماني و اداري بوده است و افراد برداشت متفاوت و متناقض از هنر هشتم داشته اند و هر كس از ظن و گمان خود روابط عمومي را براي پيشبرد اهداف خود مي خواسته و طلب مي نموده است و بطور بايد و شايد محافل علمي و دانشگاهي جايگاه خاص و مناسبي را براي روابط عمومي قاِئل نبوده اند و آثار مكتوب بسيار اندك و قليلي در اين حوزه وجود داشته است و دانش آموختگان كمي در عرصه روابط عمومي فعاليت داشته اند،استاد كاظم متولي از زمره معدود كساني بود كه عمر و جواني را به آموختن و پرورش يافتن و در مقابل آموزش دادن و و پرورش دادن دانشجويان و علاقه مندان رشته روابط عمومي و نگارش و توليد آثار در قالب كتب و مقاله و يادداشت و ايراد سخنراني نموده است.


استاد متولي با بزرگواري و صبوري مثال زدني، دانسته ها و داشته هاي خود را با ره جويان و ره پويان روابط عمومي به تفهيم و تقسيم گذاشته بود و در سكوت عالمانه و عاقلانه، رياضت و سخت كوشي را براي صيانت و حفظ هنر مقدس روابط عمومي كه چيزي جزء خدمت به خلق بر مدار ارتباطات انساني صحيح ، اطلاع رساني دقيق و شفاف و مناسب، آگاهي بخشي علمي و عملي و دانا سازي و توانا سازي و همسوئي و همراهي و همدلي براي مردم نيست ، انديشه و پيشه خود ساخت.


مرحوم كاظم متولي به عنوان فرد متعصب، متعهد، فرهيخته و عالم عامل با تولاي به هنر هشتم، خود را متولي روابط عمومي ساخت و به واسطه تقدس و شانيت و جايگاه روابط عمومي هيچگاه از دايره ادب خارج نگشت و در حريم هنر هشتم، شمع افروزي علم و آگاهي را بر جهل و تاريكي رجحان داد و در روزگار پر هياهو و پر كشمكش وقف شدن و مكلف ساختن وجود خود به آباداني و گلستاني اين پهندشت فراخ همت گمارد.


براستي كه بايسته و شايسته است كه ما مرحوم استاد كاظم متولي را به واسطه خدمات صادقانه علمي و عملي ارزشمند در عرصه روابط عمومي ايران " متولي روابط عمومي " بناميم  و در ذهن و جانمان، روابط عمومي را بسان مكاني معنوي و در خور ارزش و اعتبار تلقي نمائيم كه اين مكان مقدس به مانند همه مكان هاي ارزشمند داراي متوليان مهربان و اهل دل است كه رياضت را بر عافيت طلبي و خدمت بي چشم داشت و منت را بر دنيا طلبي و انسانيت و اخلاق را بر زشتي و پليدي ترجيح داده اند و در نهايت براي جلب رضايت جان جانان، خدمت به انسان و مسير انسانيت و اخلاق را سرلوحه وجودشان قرار داده اند . و استاد كاظم متولي از زمره متوليان پاك سرشت و پاك نهادي بود كه خود را خادم بسط و گسترش و توسعه و تعالي روابط عمومي ايران قرار داد تا نامش به عنوان متولي روابط عمومي همواره زينت بخش هنر هشتم در ايران عزيز باشد و با غزلي از حضرت مولانا اين سوگنامه را به پايان مي برم

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد
براي من مگري و مگو دريغ دريغ
به دوغ ديو درافتي دريغ آن باشد
جنازه‌ام چو ببيني مگو فراق فراق
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد
مرا به گور سپاري مگو وداع وداع
كه گور پرده جمعيت جنان باشد
فروشدن چو بديدي برآمدن بنگر
غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد
تو را غروب نمايد ولي شروق بود
لحد چو حبس نمايد خلاص جان باشد
كدام دانه فرورفت در زمين كه نرست
چرا به دانه انسانت اين گمان باشد
كدام دلو فرورفت و پر برون نامد
ز چاه يوسف جان را چرا فغان باشد
دهان چو بستي از اين سوي آن طرف بگشا
كه هاي هوي تو در جو لامكان باشد