شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: ناصر ميرسپاسي
یکشنبه، 7 تیر 1394 - 12:13 کد خبر:17477
استاد ناصر مير سپاسياستاد مديريت منابع انساني دانشگاه علوم تحقيقات و دكتري مديريت دولتي از واشنگتن دي سي مشاغل حرفه اي و دانشگاهيعضو هيئت علمي، رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: ناصر ميرسپاسي

پدر علم مديريت ايران

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

استاد ناصر مير سپاسي
استاد مديريت منابع انساني دانشگاه علوم تحقيقات و دكتري مديريت دولتي از واشنگتن دي سي

مشاغل حرفه اي و دانشگاهي
عضو هيئت علمي، رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
سرپرست گروههاي مديريت دانشكده مديريت واحد تهران مركزي دانشگاه آزاد اسلامي
سردبير مجله اقتصاد و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي
عضو هيئت تحريريه مجله مديريت شهري
عضو هيئت تحريريه مجله مطالعات دفاعي استراتژيك
رئيس سابق انجمن علوم مديريت ايران (دو دوره)
رئيس هيئت مديره موسسه بين المللي مديريت نوآور
طراح طبقه بندي مشاغل (با مجوز وزارت كار و امور اجتماعي)
فهرست كتب تاليف و ترجمه شده
كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار. (چاپ بيست و چهارم)
كتاب مديريت منابع انساني و روابط كار تمرين و مقالات. (چاپ دوم)