شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : معرفي نشريات تخصصي: فصلنامه "كارگزار روابط عمومي"
چهارشنبه، 26 آذر 1393 - 02:34 کد خبر:14813
اكنون سيزده سال است كه اين نشريه فعاليت خود را در حوزه روابط عمومي با انتشار مقالات مربوط به رشته هاي مختلف ارتباطات دنبال مي كند. بعضي از شماره هاي نشريه كارگزار روابط عمومي اكنون مورد ارجاع استادان و محققان است و ترجمه ها و تأليفات مندرج در اين شماره ها از بهترين مقالات و ترجمه هايي است كه در اين حوزه تحرير شده است.


روي جلد شماره اول فصلنامه كارگزار روابط عمومي


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- موسسه كارگزار روابط عمومي از سال 1380 نشريه اي را تحت عنوان "كارگزار روابط عمومي" منتشر مي كند. اين نشريه با رويكرد آموزشي و اطلاع رساني و با هدف انعكاس فعاليت هاي علمي، تخصصي و ترويجي روابط عمومي، فراهم‌سازي زمينة‌ تبادل اطلاعات و تجارب مديران و كارشناسان، انتشار ديدگاه هاي مختلف در حوزه نظر و عمل و فراهم آوردن روشن بيني در باب فلسفه تاسيسي روابط عمومي به فعاليت مي‌پردازد و در چند سال فعاليت خود، با بهره‌گيري از گروهي حرفه‌اي و توانمند كوشيده است ادبيات حوزة روابط عمومي را قوت بخشد.
 

 اكنون سيزده سال است كه اين نشريه فعاليت خود را در حوزه روابط عمومي با انتشار مقالات مربوط به رشته هاي مختلف ارتباطات دنبال مي كند. بعضي از شماره هاي نشريه كارگزار روابط عمومي اكنون مورد ارجاع استادان و محققان است و ترجمه ها و تأليفات مندرج در اين شماره ها از بهترين مقالات و ترجمه هايي است كه در اين حوزه تحرير شده است.

نشريه "كارگزار روابط عمومي"، فصلنامه است؛ و بيشتر شماره هاي آن به صورت موضوعي منتشر مي شود، يعني هر سه ماه يكبار منتشر مي شود اما اين ترتيب گه گاه به هم مي خورد و ناگزير نشريه به صورت دو شماره در يك مجلد منتشر مي گردد.

 

فصلنامه "كارگزار روابط عمومي"، نشريه ايست رنگي كه به صاحب امتيازي و مدير مسئولي مهدي باقريان و سردبيري زهرا بابازاده گان منتشر مي شود.

 

استادان، پژوهشگران، مديران، كارشناسان و دانشجويان رشته هاي مختلف روابط عمومي، ارتباطات، تبليغات، بازاريابي، و... مي‌توانند با ارسال مقالات علمي مناسب جهت دزج در نشريه، به غناي ادبيات روابط عمومي ياري رسانند.