شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روز جهاني كوروش
پنجشنبه، 8 آبان 1399 - 13:27 کد خبر:13961
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- بيست و نهم اكتبر روز جهاني كوروش (سايرس دي Cyrus Day) نام گذاري شده است كه از ديرباز پارسيان، يهوديان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترك المنافع آن را گرامي داشته و رعايت مي كنند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- بيست و نهم اكتبر روز جهاني كوروش (سايرس دي Cyrus Day) نام گذاري شده است كه از ديرباز پارسيان، يهوديان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترك المنافع آن را گرامي داشته و رعايت مي كنند.


اين روز به مناسبت تكميل تصرف امپراتوري بابل به دست ارتش پارسيان (29 اكتبر سال 539 پيش از ميلاد) و پايان دوران ستمگري در دنياي باستان برقرار شده است. دو هزار و 550 سال پيش در همين ماه اعلاميه تاريخي كوروش بزرگ در تعريف حقوق افراد و ملل و چگونگي تامين آن انتشار يافت كه پايه و نخستين سنگ بناي يك دولت مشترك المنافع جهاني و هر سازمان بين المللي بشمار مي آيد.

 

حقوق انسان از ديدگاه كوروش كه همان زمان مكتوب شده است موجود است و «استوانه كوروش» ناميده مي شود و متفاوت از تعاريف اعلاميه حقوق بشر مصوب دوران انقلاب فرانسه نيست. در سه دهه گذشته فرضيه كوروش در زمينه برقراري يك نظام جهاني مركب از ملل مشترك المنافع و تدوين قانوني واحد حاكم بر روابط ملل و ايجاد يك سيستم دادرسي جهاني بارديگر مورد توجه ويژه انديشمندان و استادان علم حكومت قرارگرفته است و برخي از آنان كه معتقدند با رشد فكري و تعقل نسل نوين، اداره جوامع ملي با نظامات به ارث مانده از گذشته دشوار شده است راه حل مسائل جهان امروز را رعايت آن فرضيه مي دانند.


منبع: www.iranianshistoryonthisday.com